Input:

55/1952 Sb., Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby Garance

č. 55/1952 Sb., Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. listopadu 1952
o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 odst. 1 zákona č. 54/1952 Sb., o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ.
Organisace účetní služby.
§ 1.
(1) Ústřední účtárnu zřídí ministerstva, jiné ústřední úřady a ústředí organisací (dále jen „ústřední účetní jednotky“).
(2) Hlavní účtárnu zřídí
a) hlavní správy, podniky, úřady, národní výbory, jejich referáty, soudy, prokuratury, zařízení a organisace, jimž je podřízena alespoň jedna účetní jednotka,
b) jiné hospodářské a rozpočtové organisace značné hospodářské důležitosti, nařídí-li to příslušný ministr, vedoucí jiného ústředního úřadu nebo ústředí organisací.
(3) Účtárnu zřídí, není-li dále stanoveno jinak, všechny účetní jednotky neuvedené v odstavci 2. V ústředních účetních jednotkách, které mají ústřední účtárnu, se účtárna zřídí při organisační složce, která vede jejich hospodaření.
(4) V účetní jednotce, která je začleněna do jiné účetní jednotky, se zřídí účtárna jen se souhlasem ústřední účetní jednotky. Ústřední účetní jednotky mohou také nařídit zřízení jedné účtárny pro více účetních jednotek u některé z nich.
§ 2.
Ústřední účtárny organisují a řídí účetní evidenci a účetní službu všech podřízených účetních jednotek, kontrolují stav jejich účetní evidence, prověřují účetní výkazy, provádějí rozbor těchto výkazů a sestavují souhrnné účetní výkazy.
§ 3.
(1) Hlavní účtárny a účtárny vedou účetní evidenci o hospodaření svých účetních jednotek, sestavují a ve stanovených lhůtách předkládají měsíční, čtvrtletní a roční účetní výkazy.
(2) Hlavní účtárny nadřízených účetních jednotek vykonávají obdobnou působnost jako ústřední účtárny.
§ 4.
(1) Ustanovení a odvolání hlavního (vedoucího) účetního, jeho podřízenost a rozhodování neshod mezi ním a vedoucím účetní jednotky upravuje zákon.
(2) Při převzetí a odevzdání funkce hlavním (vedoucím) účetním se za účasti zástupce přímo nadřízené účetní jednotky prověří stav účetní evidence a sepíše zápis. Zápis podpíší odevzdávající a přejímající hlavní (vedoucí) účetní. Po jednom vyhotovení zápisu převezmou vedoucí příslušné účetní jednotky a hlavní účetní přímo nadřízené účetní jednotky; jedno vyhotovení zápisu o změně hlavního účetního ústřední účtárny se zašle ministerstvu financí.
(3) Po dobu delší nepřítomnosti hlavního (vedoucího) účetního přecházejí veškeré jeho povinnosti, práva a odpovědnost na jeho zástupce, jehož ustanovení oznámí vedoucí účetní jednotky všem jejím složkám; u podřízených účetních jednotek musí být zástupce předem schválen vedoucím přímo nadřízené účetní jednotky a jejím hlavním účetním.
ČÁST DRUHÁ.
Povinnosti, práva a odpovědnost hlavního (vedoucího) účetního.
Oddíl první.
Povinnosti hlavního (vedoucího) účetního.
§ 5.
Hlavní (vedoucí) účetní zajišťuje plnění úkolů účtáren a vykonává funkci státního