54/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 54/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb. a zákona č. 331/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. e) a l), § 5 odst. 1 písm. h), § 5 odst. 6, § 6 odst. 5, § 18 odst. 1 písm. e), § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 18 odst. 4 písm. c) úvodní části ustanovení, § 23 odst. 2 písm. e), § 24 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 1 písm. b), § 27 odst. 2 a 3, § 28 odst. 3 písm. a) až c), § 35 odst. 3 písm. a), § 35a odst. 2 písm. c), § 35a odst. 4, § 35b odst. 2 písm. c), § 35b odst. 4, § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 40 odst. 2 a 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 1 odst. 1 se za slova „druhů pěstovaných rostlin“ vkládají slova „uvedených v druhovém seznamu“.
3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010, kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění směsí osiv pícnin určených k uchování přirozeného životního prostředí na trh.“.
4. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „ , nebo oblast, se kterou je směs osiv určená k ochraně přirozeného prostředí přirozeně spojena“.
5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až w), která znějí:
„s) směsí osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí směs, která smí obsahovat osivo krmných plodin a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu, a která je uváděna do oběhu za účelem ochrany přirozeného prostředí v souvislosti se zachováním genetických zdrojů rostlin,
t) zdrojovou oblastí evropsky významná lokalita5anebo zvláště chráněné území5a,
u) lokalitou sběru část zdrojové oblasti, ve které byl uskutečněn sběr osiva pro směs osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí,
v) přímo sklízenou směsí směs osiv určená k ochraně přirozeného prostředí získaná sběrem v lokalitě sběru,
w) směsí z odděleně pěstovaných složek směs osiv určená k ochraně přirozeného prostředí získaná smísením osiva jednotlivých složek, které byly vypěstovány odděleně mimo lokalitu sběru z osiva získaného sběrem v lokalitě sběru; tato směs obsahuje rody, druhy a případně poddruhy, které jsou typické pro dané stanoviště v lokalitě sběru.“.
6. V § 3a odst. 3 a v § 5 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) registrační nebo evidenční číslo žadatele přidělené podle § 16 odst. 7,“.
7. V § 3b odstavec 4 zní:
„(4) Způsob určení nejvyššího celkového množství osiva každé uchovávané odrůdy uváděné do oběhu a způsob určení nejvyššího celkového množství osiva všech uchovávaných odrůd jednoho druhu uváděné do oběhu za vegetační období u zemědělských druhů stanoví prováděcí právní předpis. Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál, je
 
 Nahoru