54/2008 Sb., Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění účinném k 1.1.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 54/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. února 2008
o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
405/2008 Sb.
(k 3.12.2008)
mění, celkem 18 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
177/2010 Sb.
(k 4.6.2010)
mění přílohu č. 2
190/2013 Sb.
(k 25.7.2013)
mění, celkem 41 novelizačních bodů
413/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší § 7 až § 12 a v § 15 odst. 4
Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí stanoví podle § 114 odst. 3 a k provedení § 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) . Tato vyhláška stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, údaje uváděné na lékařském předpisu a pravidla používání lékařských předpisů.
(2) . Pro předepisování léčivých přípravků lékaři používají lékařské předpisy1) , a to
a) recepty určené pro předepisování
1. léčivých přípravků obsahujících omamné látky zařazené do seznamu I2) (dále jen „omamné látky“) nebo psychotropní látky zařazené do seznamu II3) (dále jen „psychotropní látky“), které jsou označeny modrým pruhem; vzor tohoto receptu je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,
2. humánních léčivých přípravků s výjimkou léčivých přípravků uvedených v bodu 1, za účelem poskytování zdravotních služeb, a to i pro jejich opakovaný výdej podle § 6 odst. 4,
3. veterinárních léčivých přípravků a humánních léčivých přípravků, s výjimkou léčivých přípravků uvedených v bodu 1, za účelem poskytování veterinární péče, a to i pro jejich opakovaný výdej podle § 6 odst. 4,
b) objednávky poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) a fyzických nebo právnických osob oprávněných vykonávat veterinární činnosti5) , na léčivé přípravky, včetně transfuzních přípravků, s výjimkou léčivých přípravků uvedených v písmenu a) bodě 1 (dále jen „žádanka“),
c) žádanky na léčivé přípravky uvedené v písmenu a) bodě 1, které jsou označeny modrým pruhem; vzor této žádanky je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Pro předepisování léčivých přípravků lze také použít
a) recept v elektronické podobě (dále jen „elektronický recept“) zaslaný předepisujícím lékařem centrálnímu úložišti elektronických receptů6) podepsaný uznávaným elektronickým podpisem předepisujícího lékaře podle jiného právního předpisu7) (dále jen „elektronický podpis“), nebo
b) žádanku v elektronické podobě (dále jen „elektronická žádanka“) zaslanou předepisujícím lékařem a opatřenou ověřovacím kódem přiděleným poskytovatelem, je-li zasílána v rámci lokální počítačové sítě tohoto zdravotnického zařízení lékárně, která je jeho součástí; nebo podepsanou elektronickým podpisem, je-li zasílána lékárně mimo tuto lokální počítačovou síť,

za předpokladu, že splňují náležitosti podle § 6 nebo 13.
(4) Na lékařském předpisu a na výpisu z receptu nesmějí být umístěny znaky nebo prvky, které by omezovaly čitelnost údajů vyplňovaných poskytovatelem nebo které by měly reklamní charakter.
(5) Lékařský předpis, s výjimkou lékařského předpisu označeného modrým pruhem, lze opatřit proti jeho zneužití ochrannými prvky.
§ 2
Zacházení s lékařskými předpisy
Lékařské předpisy se ukládají tak, aby se zabránilo jejich ztrátě nebo odcizení a možnosti jejich zneužití. Nevyplněné lékařské předpisy nelze opatřit razítkem poskytovatele, fyzické nebo právnické osoby oprávněné vykonávat
 
 Nahoru