54/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění účinném k 15.2.2008

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 54/2002 Sb.
[zrušeno č. 235/2010 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 29. ledna 2002,
kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
318/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 3 mění poslední větu, nové znění přílohy č. 3
270/2005 Sb.
(k 1.9.2005)
mění § 1 a části příloh 1 až 3, nová přechodná ustanovení
514/2006 Sb.
(k 1.4.2007)
mění pozn. č. 1 a přílohu č. 1
319/2007 Sb.
(k 15.2.2008)
mění pozn. č. 1 a přílohy č. 2 a 3
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, které se smějí používat k výrobě potravin.
§ 2
Přídatné látky používané v čisté nebo naředěné formě musí odpovídat požadavkům stanoveným pro tyto látky v přílohách č. 1, 2 a 3.
§ 3
Požadavky na identitu a čistotu barviv jsou uvedeny v příloze č. 1. Požadavky na identitu a čistotu přídatných látek jiných než barviva a sladidla jsou uvedeny v příloze č. 3.
§ 4
Přechodné ustanovení
Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2002.
* * *
Článek II vyhl. č. 270/2005 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
1. Výrobky uvedené na trh nebo označené před 1. listopadem 2004, které nejsou v souladu s bodem 7 této vyhlášky, mohou být v oběhu do vyčerpání zásob.
2. Výrobky uvedené na trh nebo označené před 1. dubnem 2005, které nejsou v souladu s body 2, 3, 8 a 9 této vyhlášky, mohou být v oběhu do vyčerpání zásob.
Přílohy č. 1 až 3 k vyhlášce č. 54/2002 Sb.
(Přílohy č. 1 až 3 nejsou z kapacitních důvodů uvedeny. Jejich původní vyobrazení je možno nalézt na str. 987 až 1374, v částce 23 z roku 2000 Sb.)
(Příloha 3 novelizována: viz str. 5127 až 5439, v částce 105 z roku 2003 Sb.)
(Přílohy 1 až 3 novelizovány: viz vyhláška č. 270/2005 Sb.)
(Příloha č. 1 novelizována: viz vyhláška č. 514/2006 Sb.)
(Příloha č. 2 a 3 novelizována: viz vyhláška č. 319/2007 Sb.)

Poznámky pod čarou
1Směrnice Rady 78/663/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se stanoví specifická kritéria čistoty emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách.
Směrnice Rady 82/504/ES ze dne 12. července 1982, kterou se mění směrnice 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria čistoty emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 90/612/EHS ze dne 26. října 1990, kterou se mění směrnice 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria čistoty emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 92/4/EHS ze dne 10. února 1992, kterou se mění směrnice 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria čistoty emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách.
Směrnice Komise
 
 Nahoru