Input:

R 54/1968 (tr.); Dokazování. Doprava. Opilství Garance

č. 54/1968 Sb. rozh. tr.
Dostatočné odôvodnenie postavenia obvineného pred súd vo zmysle § 176 ods. 1 tr. por. je odvislé od toho, či v prípravnom konaní vykonali orgány činné v trestnom konaní dokazovanie o všetkých okolnostiach, ktoré je treba pred súdom dokazovať (§ 89 ods. 1 tr. por.), teda aj o okolnostiach, ktoré majú vplyv na stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť. U trestného činu opilstva podľa § 201 tr. zák. je nutno dokazovať už v prípravnom konaní nielen skutočnosť, že obvinený riadil motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, ale aj časové rozpätie, v ktorom požíval alkoholické nápoje, v akej dobe pred započatím jazdy sa tak stalo, množstvo a druh týchto nápojov, teda okolnosti, dôležité aj pre posúdenie stupňa "možnosti ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku".
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 31. mája 1968, Tz 46/68.)
Najvyšší súd zrušil pre porušenie zákona v ustanovení § 2 ods. 5 tr. por. uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo 7. februára 1968 sp. zn. 3 To 28/68, ktorým bolo zrušené uznesenie súdu prvého stupňa o vrátení obžaloby prokurátorovi k došetreniu.
Z odôvodnenia:
Okresný prokurátor v Bratislave-vidiek podal obžalobu na obvineného pre trestný čin neoprávneného užívania veci z majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 133 ods. 1 tr. zák. a opilstva podľa § 201 tr. zák., ktorých sa mal dopustiť tým, že 26. augusta 1967 ovplyvnený požitím väčšieho množstva vína a piva riadil bez povolenia odpovedného pracovníka podnikové osobné auto.
Okresný súd Bratislava-vidiek vrátil vec podľa § 188 ods. 1 písm. f) tr. por. prokurátorovi na došetrenie, v ktorom sa dožaduje opatrení chýbajúcich údajov o časovom rozpätí o požívaní alkoholu obvineným, doplnení protokolu o skúške na alkohol v krvi a zhodnotenia všetkých zistených skutočností znalcom na objasnenie miery ovplyvnenia obvineného požitým alkoholom v dobe jeho jazdy s motorovým vozidlom.
Na sťažnosť podanú okresným prokurátorom zrušil Krajský súd v Bratislave podľa § 149 ods. 1 písm. b) tr. por. uznesenie okresného súdu a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona zistil, že krajský súd nepostupoval v súlade s ustanovením § 2 ods. 5 tr. por. V odôvodnení svojho rozhodnutia krajský súd síce uviedol, že je treba vytknúť orgánom prípravného konania určité nedôslednosti pri vyhľadávaní, napriek tomu však považoval postavenie obvineného pred súd za dôvodné a mal za to, že presné časové údaje o požití toho ktorého množstva alkoholu sa "nejaví byť natoľko dôležité; podstatné je, že obvinený v opilosti riadil neoprávnene motorové vozidlo".
Je zrejmé, že krajský súd sa bez náležitého zreteľa k súvislostiam sústredil izolovane na otázku, či prokurátor pri podávaní obžaloby prihliadol na požiadavky ustanovenia § 176 ods. 1 tr. por., podľa ktorého prokurátor podá obžalobu, ak výsledky vyšetrovania alebo vyhľadávania dostatočne odôvodňujú postavenie obvineného pred súd.
Nemožno ovšem prehliadnuť, že dostatočné odôvodnenie postavenia obvineného pred súd je odvislé od toho, či v prípravnom konaní vykonali orgány činné v trestnom konaní dokazovanie o všetkých okolnostiach