Input:

R 54/1965; Řízení před soudem Garance

č. 54/1965 Sb. rozh.
Je-li zástupce účastníka advokát, je písemnost řádně doručena jen tehdy, byla-li doručena té advokátní poradně, v níž advokát pracuje.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. května 1965, 6 Cz 59/65.)
Krajský soud v Plzni zamítl z důvodů opožděnosti odvolání žalobce do rozsudku okresního soudu v Karlových Varech. Odvolací soud vycházel při svém rozhodování ze zjištění, že rozsudek byl právnímu zástupci doručen dne 6. 6. 1964, a ježto odvolání bylo dáno na poštu teprve dne 23. 6. 1964, usoudil, že se tak stalo po uplynutí 15denní lhůty, stanovené v § 204 odst. 1 o. s. ř.
Nejvyšší soud vyslovil ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím krajského soudu v Plzni byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Lhůta k podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí, proti němuž opravný prostředek směřuje, bylo účastníkovi doručeno. Má-li účastník zástupce s plnou mocí pro celé řízení, doporučuje se písemnost pouze tomuto zástupci (§ 49 odst. 1 o. s. ř.). Je-li tento zástupce advokát, doručují se písemnosti advokátní poradně, a to i tehdy, když jde o doporučení do vlastních rukou, jako tomu bylo v daném případě (§ 48 odst. 2 a § 158 odst. 2 o. s. ř.). Ustanovení § 48