Input:

54/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou republikou a Republikou Ghana Garance

č. 54/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou republikou a Republikou Ghana
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. května 1962
o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
Dne 23. listopadu 1960 byla v Akkře podepsána Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 1. března 1961. Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 14. března 1962 vládě Republiky Ghana a její schválení vládou Republiky Ghana rovněž nótou ze dne 14. března 1962.
Podle svého článku 8 Dohoda nabyla platnosti dnem 14. března 1962.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana.
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Ghana (nadále v této Dohodě nazývané jako „smluvní strany“), přejíce si dále posílit přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi a usilujíce za tím účelem o rozvoj vzájemné vědecké a technické spolupráce,
takto se dohodly:
Článek 1
Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky k vzájemnému prospěchu a za účelem co nejúčinnějšího využití nejnovějších vymožeností vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.
Článek 2
Spolupráce, jež má být uskutečňována podle článku 1 této Dohody, bude spočívat ve vědecké a technické pomoci, kterou si obě smluvní strany budou poskytovat zejména:
a) vzájemným vysíláním expertů a poradců v oboru vědy a techniky, a
b) usnadňováním odborného výcviku.
Článek 3
Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce budou dojednány mezi oběma smluvními