Input:

R 54/1961; Smlouva Garance

č. 54/1961 Sb. rozh.
Dohoda účastníkov o tom, že zamestnanec bude za práce rovnakého druhu, ku ktorým sa zaviazal už zmluvou pracovnou, odmeňovaný osobitne podľa vykonaného diela, je v rozpore s predpismi o štátnej mzdovej politike a s predpismi o odmeňovaní práce nad čas a je preto neplatná.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. apríla 1961, 4 Cz 156/60).
Žalobca bol zamestnaný v žalovanom podniku ako úradník. Vedúci tohto oddelenia osobitným prípisom na tlačive podniku opatrenom razítkom a jeho podpisom poveril žalobcu výkonom práce, za ktorú mal obdržať odmenu vo výške 6566,- Kčs. Nakoľko odmenu za túto prácu odoprel žalovaný podnik mu vyplatiť, domáhal sa jej úhrady žalobou.
Ľudový súd v Bratislave žalobe vyhovel do výšky 5916 Kčs. Považoval za rozhodujúcu pre oprávnenosť nároku žalobcu skutočnosť, že zo strany žalovaného podniku došlo k objednávke určitých prác, ktorú učinila osoba k tomu oprávnená spôsobom po formálnej stránke bezvadným, a preto je žalovaný podnik splnením diela zaviazaný žalobcovi k zaplateniu odmeny.
Proti rozhodnutiu ľudového súdu nebol podaný opravný prostriedok.
Najvyšší súd na sťažnosť predsedu Najvyššieho súdu vyslovil, že rozsudkom ľudového súdu bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Žalobca bol zamestnancom žalovaného podniku a ako žalovaný podnik namietal, náležalo podľa pracovnej zmluvy k jeho pracovným povinnostiam vykonanie prác, ktoré boli predmetom zmluvy o dielo. Je preto otázka, či za tejto situácie bolo možné, aby účastníci uzavreli platne vedľa zmluvy pracovnej ešte ďalšiu zmluvu, obsahom ktorej by bolo vykonávanie prác rovnakého druhu, ku ktorým bol žalobca zaviazaný už zmluvou pracovnou a podľa ktorej mal byť za tieto práce osobitne odmeňovaný podľa vykonaného diela.
Žalobcovi patrila ako zamestnancovi žalovaného podniku za práce vykonávané pre žalovaný podnik pracovná odmena. Odmena za vykonanú prácu musí podľa zásad ústavy (čl. 21 ods. 1) zodpovedať jej množstvu, akosti a spoločenskému významu. Toto právo na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu je zaisťované štátnou mzdovou politikou. To okrem iného znamená, že výška pracovnej odmeny je určovaná predpismi vydanými štátnymi orgánmi v dohode s orgánmi Revolučného odborového hnutia, ktoré sú záväzné pre zamestnanca aj zamestnávateľa. Dohoda účastníkov o pracovnej odmene, pokiaľ je vôbec prípustná (porovnaj § 2 ods. 2 vyhl. č. 49/1956 Ú. l.), nemôže byť