Input:

54/1960 Sb., Rozhodnutí presidenta republiky a vlády Republiky československé o amnestii Garance

č. 54/1960 Sb., Rozhodnutí presidenta republiky a vlády Republiky československé o amnestii
Rozhodnutí presidenta republiky a vlády Republiky československé
o amnestii
Patnácté výročí osvobození naší republiky Sovětskou armádou je hrdou přehlídkou bojů a vítězství při budování nové, socialistické společnosti.
Pod vedením Komunistické strany Československa dělníci, rolníci a pracující inteligence svou obětavou, usilovnou prací uskutečnili hluboké hospodářské, třídní a sociální přeměny v naší vlasti.
Vítězství socialismu v naší zemi se stalo radostnou skutečností. Naše republika je silná jako nikdy dříve.
Politické uvědomění naší dělnické třídy a pracujícího lidu nebývale vzrostlo. Vzrostla moc a hospodářská síla naší země.
Mezinárodní postavení Československa je pevné jako nikdy předtím.
Tato neotřesitelná síla a pevnost našeho socialistického zřízení - jakož i jeho humanismus, veliká důvěra, kterou má Komunistická strana Československa a socialistický stát mezi pracujícími - umožňují, aby osobám, které se dopustily v minulosti závažných trestných činů směřujících proti politickým a hospodářským základům naší republiky, byla dána příležitost odčinit svou vinu před lidem poctivou prací.
President republiky a vláda republiky učinili proto toto rozhodnutí:
Rozhodnutí presidenta republiky
Užívaje práva, daného mi ústavou, udílím tuto
amnestii:
ČÁST I
Článek I
1.  Promíjím osobám, které se dopustily trestných činů proti republice, s výjimkou osob uvedených v čl. II, tresty odnětí svobody pravomocně uložené nebo zbytky těchto trestů pod podmínkou, že se do deseti let od tohoto rozhodnutí nedopustí úmyslného trestného činu.
2.  Promíjím tresty odnětí svobody nebo zbytky těchto trestů pravomocně uložené za trestný čin opuštění republiky spáchaný přede dnem tohoto rozhodnutí osobám, které pod vlivem nepřátelské propagandy bez povolení opustily území republiky.
3.  Propuštěným osobám podle čl. I odst. 1, 2 tohoto rozhodnutí promíjím zároveň vedlejší trest ztráty čestných práv občanských a dosud nezaplacené peněžité tresty nebo jejich zbytky.
4.  Nařizuji, aby nebylo zaváděno a bylo-li zavedeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestný čin opuštění republiky spáchaný přede dnem tohoto rozhodnutí proti osobám, které pod vlivem nepřátelské propagandy bez povolení opustily území republiky.
Článek II
Rozhodnutí podle čl. I se nevztahuje na
a)  přímé agenty imperialistických rozvědek,
b)  teroristy, sabotéry, záškodníky a organizátory nebezpečných protistátních skupin,
c)  osoby odsouzené pro trestné činy vojenské zrady nebo jiné protistátní činy, jestliže jejich čin měl za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
d)  osoby odsouzené podle retribučních předpisů; pokud jejich čin měl za následek smrt.
ČÁST II
Článek III
Promíjím z trestů, které byly nebo budou uloženy soudem za ostatní trestné činy nebo přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí
1.  tresty nápravného opatření s účinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen,
2.  tresty dosud nezaplacené pokuty za přestupky a náhradní tresty za ně,
3.  tresty peněžité, dosud nezaplacené, nepřevyšující 5000