Input:

č. 54/1960 Sb. rozh., Garance

č. 54/1960 Sb. rozh.
Účastníkom konania o schválenie dohody v mene maloletých poručencov na súde poručenskom nie je dedič, ktorý dohodou v konaní o prejednanie dedičstva bol určený za prejímateľa dedičstva ako roľníckeho podniku. Tento dedič nemá preto sťažnosť proti uzneseniu poručenského súdu o neschválení tejto dohody poručenským súdom.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 3. februára 1959, 4 Co 34/59.)
Ľudový súd v Hlohovci odoprel schváliť v mene maloletých poručencov dohodu o rozdelení dedičstva po ich neb. starej matke, keďže dohoda nie je v súhlase so záujmom maloletých.
Proti uzneseniu podal sťažnosť dedič, ktorý dohodou bol určený za prejímateľa dedičstva ako roľníckeho podniku, a navrhol, aby dohoda bola schválená, keďže podmienku, akú si kladie poručník maloletých, resp. súd prvej stolice, mu nemožno splniť.
Krajský súd v