Input:

č. 54/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 54/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Rozhodovanie o zrušení árendálnej poľovnej zmluvy pre neplatenie nájomného prislúcha súdu.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 25. októbra 1957, Co 219/57.)
Miestný národný výbor žiadal o zrušenie árendálnej poľovnej zmluvy, uzavretej so žalovanou spoločnosťou, a žalobný nárok odôvodňuje tým, že žalovaná strana jednak neplatí nájomné a jednak zle obhospodaruje poľovný revír. Ďalej namieta aj to, že nájomná doba bola schválená v rozpore s § 22 ods. 1 č. 225/1947 Zb., o poľovníctve.
Ľudový súd v Prešove žalobu odmietol. K odôvodneniu uviedol, že podľa § 63 ods. 1 zák. č. 225/1947 Zb. konanie vo veciach poľovníckych, pokiaľ v tomto zákone nie je inak stanovené, prislúcha v prvej stolici okresnému národnému výboru a že súdna príslušnosť podľa uvedeného zákona sa vzťahuje jedine na prípady vymedzené v § 40 ods. 4 a § 47 ods. 3 zák. cit. V danom prípade ide o spor z právneho pomeru, ktorý upravujú §8 22, 23 zák. č. 225/ 1947 Zb.
Krajský súd zrušil toto uznesenie ľudového súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie a rozhodnutie.