Input:

R 54/1956; Garance

č. 54/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
K úlohám jednotných roľníckych družstiev patrí tiež urobiť zmluvy o dodávke štrku a piesku z pozemkov, na ktorých družstvo hospodári. Pre spory z takých zmlúv je daná príslušnosť i podľa § 408 písm. a) o. s. p.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 2. novembra 1955, Co 842/55.)
JRD podalo proti žalovanému národnému podniku žalobu na zaplatenie 29.927 Kčs za štrk a piesok, dodaný žalovanému podľa zmluvy na vyťaženie a odvezenie 2.000 m3 piesku. Príslušnosť dovolaného súdu opieralo o ustanovenie § 408 písm. a) o. s. p.
Ľudový súd v Bytči na námietku žalovaného o nepříslušnosti Ľudového súdu v Bytči vyslovil svoju nepříslušnost, lebo príslušnosť podľa § 408 písm. a) o. s. p. by bola tu len vtedy, keby sa žaloba týkala právnych pomerov založených zmluvou, ktorú uzavrel žalobca pri plnení svojich úloh. Zákonom č. 69/1949 Zb. o jednotných roľníckych družstvách sú úlohy pre JRD stanovené tak, že majú vyvíjať všetkú činnosť smerujúcu k zvýšeniu poľnohospodárskej produkcie a k vybudovaniu socializmu na dedine. Zmluva na vyťaženie a odvezenie štrku a piesku nie je podľa názoru ľudového súdu takou zmluvou, ktorú JRD uzavrelo pri plnení svojich úloh, a preto nemôže pre tento spor byť príslušný Ľudový súd v Bytči.
V sťažnosti proti tomuto uzneseniu uviedol žalobca, že výpočet úloh JRD uvedený v § 2 ods. 1 zák. č. 69/1949 Zb. je len demonštratívny a neznamená, že by aj iné právne úkony, najmä zmluvy kúpne, nepatrili k plánovaným úlohám družstva. Bolo by mýlne mať za to, že by úlohy JRD záležali len v dorábaní a odpredávaní poľnohospodárskych výrobkov, a zmluvy, ktoré môže uzavierať JRD, boli obmedzené len na zmluvy spomenuté v § 3 cit. zák. JRD je oprávnené uzavierať všetky zmluvy týkajúce sa hospodárskej činnosti, lebo týmito zmluvami sa upevnila poprípade sa rozšírila finančná základňa družstva a následkom toho takéto zmluvy patria k plneniu úloh JRD. Tvrdiť, že zmluva o predaji štrku a piesku nepatrí k úlohám JRD, je neopodstatnené, lebo výnos z tejto hospodárskej činnosti je riadne zaplánovaný a patrí k finančnej základni žalujúceho družstva.
Krajský súd v Žiline zmenil uznesenie ľudového súdu, že príslušný vec prejednať a rozhodnúť o nej je Ľudový súd v Bytči.
Odôvodnenie:
Príslušnosť súdu pre spory československej právnickej osoby podľa jej sídla je podľa § 408 a) o. s. p. daná, ak sa