Input:

č. 54/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 54/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
K výkladu pojmu starostlivosti o dieťa z hľadiska nároku na výchovné podľa § 68 ods. 1 zákona o národnom poistení.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 2. marca 1954, Cz 520/53.)
Navrhovateľka poberá sociálny dôchodok a žiadala preto, aby jej k nemu bolo vyplácané aj výchovné na jej maloletého syna narodeného 26. apríla 1942. Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia zamietol nárok s odôvodnením, že navrhovateľka dostáva na výživu svojho maloletého dieťaťa mesačne 400 Kčs (v starých peniazoch) od jeho otca, takto je jeho výživa dostatočne zabezpečená, takže nie je tu odkázanosť na žiadanú dávku v zmysle § 89 ods. 5 zák. o národnom poistení.
Ľudový súd v Nitre, ktorý rozhodoval o opravnom prostriedku navrhovateľky, návrh na priznanie výchovného zamietol preto, že navrhovatelka má možnosť žiadať o zvýšenie výživného, poskytovaného otcom, ak už priznaný príspevok v sume 400 Kčs mesačne nestačí.
Krajský súd v Nitre nevyhovel odvolaniu navrhovateľky; v odôvodnení uviedol, že výchovné je obligatórnym zvýšením dôchodkov podľa zákona o národnom poistení, teda aj sociálneho dôchodku, pri tom predpoklade, že sa dôchodca o dieťa stará, t. j. v prevažnej miere zabezpečuje výživu deťata; v súdenej veci však podľa stanoviska krajského súdu je výživa dieťaťa dostatočne zabezpečená príspevkom, ktorý platí naň otec, v dôsledku čoho o dieťa sa v prevažnej miere stará jeho otec, proti ktorému v prípade potreby možno žiadať aj zvýšenie príspevkov.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkom ľudového a rozsudkom krajského súdu bol porušený zákon, oba tieto rozsudky zryšil a upravil ľudový súd, aby o veci ďalej konal a znova rozhodol.
Z odôvodnenia:
Podľa § 68 ods. 1 zákona o národnom poistení dôchodky uvedené v § 60 uvedeného zákona – teda aj sociálny dôchodok – sa zvyšujú o výchovné na každé dieťa, o ktoré sa dôchodca stará. Z uvedeného plynie, že výchovné je obligatórnym zvýšením dôchodkov uvedených v § 60 zák. o nár. poistení a jedným jeho predpokladom je, že dôchodca sa o dieťa stará, t. j. vykonáva starostlivosť dotyčné výživy a výchovy dieťaťa, ako to má na mysli § 39 zákona o rodinnom práve. Podľa tohto zákonného ustanovenia obaja rodičia rovnako sa starajú o výchovu a výživu dieťaťa, pričom nejde o rovnosť mechanickú, ale primeranú zárobkovým a majetkovým pomerom rodičov.a poskytovanie príspevku na výživu a výchovu môže sa zčásti alebo celkom vyvážiť osobným výkonom starostlivosti o dieťa. Osobný, trvalý a každodenný výkon