Input:

54/1953 Sb., Vládní nařízení o provozu na silnicích, platné do 20.2.1997 Archiv

č. 54/1953 Sb., Vládní nařízení o provozu na silnicích, platné do 20.2.1997
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. dubna 1953
o provozu na silnicích.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
Dopravní inspektoráty.
§ 1.
(1)  Bezpečnost a plynulost provozu na silnicích je jedním ze základních předpokladů úspěšného plnění dopravních úkolů.
(2)  Péče o bezpečnost a plynulost provozu na silnicích, pokud dále není stanoveno jinak, náleží do působnosti ministerstva národní bezpečnosti, které tento úkol plní svými orgány, zejména dopravními inspektoráty.
§ 2.
(1)  Ministerstvo národní bezpečnosti zřídí dopravní inspektoráty v sídlech okresních a krajských národních výborů pro jejich územní obvod a hlavní dopravní inspektorát se sídlem v Praze s působností celostátní.
(2)  Dopravní inspektorát v sídle okresního národního výboru je podřízen dopravnímu inspektorátu v sídle krajského národního výboru, který je podřízen hlavnímu dopravnímu inspektorátu v Praze.
§ 3.
Dopravní inspektoráty zajišťují bezpečnost a plynulost provozu na silnicích tím, že
a)  řídí provoz na silnicích,
b)  dohlížejí na provádění výcviku a školení řidičů, vychovávají je k uvědomělé kázni, k socialistickému poměru ke společnosti a hospodářským hodnotám, rozhodují o odborné způsobilosti řidičů i odborné způsobilosti učitelů pro výcvik řidičů a vydávají příslušné průkazy,
c)  řídí výchovu ostatních uživatelů silnic k dopravní kázni, spolupůsobí v tomto směru při výchově školní mládeže a vyšetřují dopravní nehody,
d)  dohlíží, aby konstrukce a stav vozidel neohrožovaly bezpečnost a plynulost provozu na silnicích, zejména schvalují technickou způsobilost jednotlivých vozidel k provozu, provádějí prohlídky, odnímají způsobilost k provozu a vydávají příslušné průkazy,
e)  vedou evidenci řidičů a motorových vozidel, výcvikových kursů a jejich učitelů,
f)  napomáhají národním výborům při plnění jejich dopravních úkolů,
g)  spolupracují se Státní pojišťovnou při provádění pojištění,
h)  rozhodují o odborné způsobilosti učitelů pro výcvik řidičů trolejbusů a městských kolejových vozidel a dohlížejí na provádění tohoto výcviku.
§ 4.
Dopravní inspektoráty mohou pověřit také jiné orgány a osoby dobrovolně se hlásící, aby pomáhaly při zajišťování bezpečnosti provozu na silnicích.
Působnost jiných orgánů.
§ 5.
výcvik řidičů motorových vozidel mohou provádět, splní-li stanovené podmínky,
a)  Svaz pro spolupráci s armádou,
b)  závody, orgány státní správy a školy,
c)  ve výjimečných případech též odborně způsobilí řidiči.
§ 6.
(1)  Ministerstvu dopravy přísluší:
a)  řídit organisaci výcviku řidičů motorových vozidel a stanovit jeho podmínky,
b)  činit opatření k zajištění hospodárnosti provozu motorových vozidel,
c)  stanovit technické podmínky pro provoz motorových vozidel a schvalovat jejich typy,
d)  stanovit podmínky pro ochranu silnic a řídit údržbu a umisťování dopravních značek a zařízení.

Tuto působnost