Input:

54/1952 Sb., Zákon o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby, platné do 31.3.1958 Archiv

č. 54/1952 Sb., Zákon o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby, platné do 31.3.1958
ZÁKON
ze dne 30. října 1952
o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Závažnost úkolů, které připadají účetní evidenci v socialistickém plánovaném hospodářství, zejména upevňovat státní pořádek ve věcech evidence peněžních prostředků, zásob a hospodářských prostředků jiných zamezovat nezákonné jejich vydávání a nešetrné nakládání s nimi, upevňovat chozrasčot a uplatňovat zásadu nejpřísnější hospodárnosti, vyžaduje, aby byly účetní službě zabezpečeny předpoklady pro jejich splnění. Za tím účelem je třeba zřídit funkci hlavního účetního a vedoucího účetního, ustavit orgány účetní služby a vymezit jejich působnost.
§ 2.
(1)  V účetních jednotkách, jimiž se rozumějí podniky, úřady, národní výbory, jejich referáty, zařízení a jiné hospodařící celky, se zřizuje funkce hlavního (vedoucího) účetního.
(2)  K výkonu účetní služby se zřídí ústřední účtárny, hlavní účtárny nebo účtárny jako samostatné organisační útvary účetních jednotek a nesmějí být začleněny do jiného jejich organisačního útvaru.
§ 3.
(1)  Hlavní účetní vede ústřední účtárnu nebo hlavní účtárnu, vedoucí účetní vede účtárnu.
(2)  Hlavní (vedoucí) účetní vykonává funkci státního kontrolního orgánu ve věcech zachovávání hospodářské, finanční a rozpočtové kázně.
§ 4.
(1)  Hlavní účetní ústředních a hlavních účtáren zajišťují jednotnou organisaci a řízení účetní evidence a účetní služby v podřízených účetních jednotkách, jakož i dozor v těchto věcech; jejich příkazy jsou pro tyto účetní jednotky závazné.
(2)  Hlavní (vedoucí) účetní řídí účetní evidenci ve svých účetních jednotkách.
(3)  Příkazy hlavních (vedoucích) účetních týkajících se správného vyhotovování, oběhu a včasného předkládání účetních dokladů jsou závazné pro všechny pracovníky účetní jednotky.
§ 5.
(1)  Hlavního účetního v ministerstvech, jiných ústředních úřadech a v ústředích organisací (ústřední účetní jednotky) ustanovuje a odvolává příslušný ministr, po případě vedoucí jiného ústředního úřadu nebo ústředí organisací, jemuž je hlavní účetní také přímo podřízen.
(2)  Hlavního (vedoucího) účetního v podřízených účetních jednotkách na návrh jejich vedoucího ustanovuje a odvolává vedoucí přímo nadřízené účetní jednotky se souhlasem - ministr po slyšení - svého hlavního účetního. Ministři, vedoucí jiných ústředních úřadů a ústředí organisací si však mohou vyhradit právo ustanovovat a odvolávat hlavního účetního i v účetních jednotkách, které jim nejsou přímo podřízeny.
(3)  Pracovní příjmy hlavního (vedoucího) účetního podřízené účetní jednotky v rámci platných předpisů stanoví vedoucí přímo nadřízené účetní jednotky se souhlasem - ministr po slyšení - svého hlavního účetního, pokud k tomu podle zvláštních předpisů není příslušný vyšší orgán.
§ 6.
Hlavní (vedoucí) účetní podřízených účetních jednotek je v administrativních věcech podřízen přímo vedoucímu účetní jednotky; ve věcech účetní evidence je podřízen hlavnímu účetnímu přímo nadřízené účetní