536/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, ve znění účinném k 1.5.2007

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 536/2004 Sb.
[zrušeno č. 230/2009 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2004,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
92/2007 Sb.
(k 1.5.2007)
mění celkem 38 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. p) a q) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější pravidla pro
a) vymezení pojmu vnitřní informace,
b) uveřejňování vnitřní informace podle § 124 odst. 1 zákona a její zasílání České národní bance emitentem finančního nástroje (dále jen „emitent“),
c) odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace,
d) vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci včetně podrobností o tom, které osoby mají být vedeny na tomto seznamu,
e) oznamování transakcí s cennými papíry emitenta nebo finančními nástroji odvozenými od těchto cenných papírů České národní bance osobami podle § 125 odst. 5 zákona, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,
f) posuzování manipulace s trhem,
g) oznamování důvodného podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance.
 
ČÁST DRUHÁ
PODROBNĚJŠÍ VYMEZENÍ POJMU VNITŘNÍ INFORMACE A NAKLÁDÁNÍ S VNITŘNÍMI INFORMACEMI
§ 2
Podrobnější vymezení pojmu vnitřní informace
(1) Informace je přesná, jestliže
a) je jejím obsahem skutečnost, která nastala, nebo skutečnost, kterou lze v budoucnu důvodně očekávat, a
b) je natolik určitá, že je na jejím základě možné učinit závěr o vlivu skutečnosti podle písmene a) na kurz, cenu nebo výnos příslušného finančního nástroje nebo od něho odvozeného derivátu.
(2) Informace, která by mohla poté, co se stane veřejně známou, významně ovlivnit kurz nebo výnos finančního nástroje, je taková informace, o které lze předpokládat, že by ji rozumný investor vzal v úvahu při investičním rozhodování.
(3) Za vnitřní informaci ve vztahu ke komoditnímu derivátu se považuje přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká komoditního derivátu, není veřejně známá a o které mohou účastníci regulovaného trhu, na kterém se s takovým derivátem obchoduje, v souladu s obvyklou praxí obchodování na tomto trhu očekávat, že jim bude sdělena. Takovou informací je zejména informace, která
a) je účastníkům regulovaného trhu obvykle k dispozici, nebo
b) je uveřejňována podle právních předpisů, pravidel organizátora regulovaného trhu, smluvních závazků nebo zvyklostí vztahujících se k regulovanému trhu, na kterém se obchoduje s takovým komoditním derivátem, nebo trhu, na kterém se obchoduje s podkladovou komoditou takového komoditního derivátu.
§ 3
Uveřejňování vnitřní informace
(1) Vnitřní informaci, kterou musí emitent podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní emitent v úplném znění na své internetové adrese neprodleně poté, co se o ní dozvěděl, a to způsobem, kterým emitenti obvykle uveřejňují informace o své činnosti. Přitom zajistí zejména, aby
a) internetová adresa
 
 Nahoru