Input:

53/2024 Sb., Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu Garance

č. 53/2024 Sb., Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu
ZÁKON
ze dne 6. února 2024
o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některé zvláštní postupy při přípravě, výstavbě a provozování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (dále jen „hlubinné úložiště”) a způsob, jakým je v nich zajišťováno respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu podle § 117 odst. 1 atomového zákona, a jejich občanů
§ 2
Hlubinné úložiště
Hlubinným úložištěm je jaderné zařízení sloužící k trvalému ukládání radioaktivního odpadu nejméně v hloubce 300 m pod zemským povrchem tak, aby jeho umístění vyhovovalo podmínkám jaderné bezpečnosti pro ukládání vysokoaktivního odpadu.
§ 3
Zvláštní ustanovení o řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry
(1)  V řízení, jehož předmětem je hlubinné úložiště, se pro stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry použije postup pro stanovení průzkumného území pro vyhledání nebo průzkum ložisek vyhrazených nerostů podle zákona o geologických pracích, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2)  V řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry podle odstavce 1 nařídí Ministerstvo životního prostředí ústní jednání v obci, na jejímž území se má průzkumné území nebo jeho část nacházet. Je-li takových obcí více, nařídí Ministerstvo životního prostředí ústní jednání v kterékoliv z nich.
(3)  Ústní jednání se koná nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne zahájení řízení.
(4)  Obec, na jejímž území se má průzkumné území nebo jeho část nacházet, může požádat Ministerstvo životního prostředí o prodloužení lhůty k připomínkám a návrhům. Ministerstvo životního prostředí v takovém případě lhůtu přiměřeně prodlouží.
§ 4
Výběr umístění hlubinného úložiště
(1)  Správa úložišť radioaktivních odpadů předloží Ministerstvu průmyslu a obchodu návrh výběru hlavního a záložního umístění hlubinného úložiště (dále jen „návrh výběru umístění hlubinného úložiště”) spolu s rozhodnutím o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry, jehož předmětem je hlubinné úložiště. Návrh výběru umístění hlubinného úložiště obsahuje odůvodnění a výpočet příspěvků z jaderného účtu podle § 117 atomového zákona.
(2)  Ministerstvo průmyslu a obchodu
a)  požádá obec, na jejímž území má být umístěno hlavní nebo záložní hlubinné úložiště (dále jen „dotčená obec”), o vyjádření k návrhu výběru umístění hlubinného úložiště ve lhůtě 140 dnů ode dne obdržení žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu; vyjádření dotčené obce k návrhu výběru umístění hlubinného úložiště, bude-li poskytnuto v uvedené lhůtě, je podkladem pro určení umístění hlubinného úložiště vládou podle odstavce 3,
b)  provede hodnocení návrhu výběru umístění hlubinného úložiště, a to jeho souladu se státní energetickou koncepcí, koncepcí nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v České republice, územně plánovací dokumentací a s ochranou veřejných zájmů,
c)  projedná návrh výběru umístění hlubinného