Input:

53/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství Garance

č. 53/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. února 2023
o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření v odvětví včelařství.
§ 2
Druhy opatření
(1)  Dotace se poskytuje na tato opatření:
a)  školení pro včelaře a výstavnictví,
b)  investice do hmotného majetku,
c)  boj proti včelím nákazám,
d)  racionalizace kočování včelstev,
e)  plemenářské práce a
f)  analýza včelích produktů.
(2)  Dotace podle odstavce 1 písm. a) se poskytuje na
a)  pořádání vzdělávací akce pro chovatele včel,
b)  vedení včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let a
c)  pořádání výstavy určené k propagaci včelařství veřejnosti (dále jen „výstava”) nebo účast na výstavě jako vystavovatel.
§ 3
Žádost o dotaci
(1)  Žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen „žádost”) podá žadatel o dotaci podle § 4 až 11 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na období od 1. srpna příslušného kalendářního roku do 31. července následujícího kalendářního roku (dále jen „rozhodné období”) do 31. července příslušného rozhodného období, na které žádá dotaci.
(2)  Žadatel o dotaci podle § 4 až 11 v žádosti uvede vedle údajů podle § 37 odst. 2 správního řádu
a)  opatření podle § 2, na které žádá dotaci podle § 4 až 11, a
b)  další údaje uvedené v § 4 až 11, které jsou součástí přílohy žádosti.
(3)  Žadatel dále doloží další související doklady uvedené v § 4 až 11 do termínu stanoveného v § 4 až 11.
§ 4
Podmínky poskytnutí dotace na pořádání vzdělávací akce pro chovatele včel
(1)  Dotaci na opatření podle § 2 odst. 2 písm. a) poskytne Fond na vzdělávací akci pro chovatele včel zaměřenou na témata uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, konanou prezenční nebo distanční formou.
(2)  Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být právnická osoba, která
a)  nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, vyučuje obor vzdělání včelař2) ,
b)  má internetový rezervační systém pro plánování a přihlášení vzdělávacích akcí pro chovatele včel a
c)  vede evidenci přednášejících vzdělávacích akcí pro chovatele včel.
(3)  Žadatel o dotaci podle odstavce 1 vedle údajů podle § 3 k žádosti přiloží výpis přednášejících z evidence podle odstavce 2 písm. c) k 1. srpnu v příslušném rozhodném období.
(4)  Fond poskytne dotaci podle odstavce 1 na vzdělávací akci pro chovatele včel konanou prezenční formou
a)