53/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 53/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. června 2018 bylo v Haagu přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů1) a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců2) (CA/D 6/18).
Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 3 dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
ZE DNE 28. ČERVNA 2018
POZMĚŇUJÍCÍ
PRAVIDLO 154 ODST. 1 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU
K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ
A ČLÁNEK 4 DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU KVALIFIKOVANÝCH ZÁSTUPCŮ
(CA/D6/18)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,
s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména její článek 33 odst. 1(c),
na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu, s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,
ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:
  
ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:
Pravidlo 154 odst. 1 je v tomto znění:
„(1) Kvalifikovaný zástupce se vyškrtne ze seznamu kvalifikovaných zástupců na vlastní žádost nebo v případě, že přes upozornění nezaplatí příslušný roční členský příspěvek Institutu do pěti měsíců:
(a) od 1. ledna v případě členů, kteří jsou na seznamu k tomuto datu; nebo
(b) od data zápisu v případě členů zapsaných do seznamu po 1. lednu roku, za který je tento poplatek splatný.“

  
ČLÁNEK 2

Disciplinární řád kvalifikovaných zástupců se mění takto:
Článek 4 je v tomto znění:
„Kvalifikovaný zástupce, který poruší Pravidla profesionálního chování, může být postižen jedním z následujících trestů:
(a) výstraha,
(b) důtka,
(c) pokuta do 10 000 EUR,
(d) vyškrtnutí ze seznamu kvalifikovaných zástupců na dobu až šesti měsíců,
(e) vyškrtnutí ze seznamu kvalifikovaných zástupců na dobu neurčitou.“

  
ČLÁNEK 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 2019. V Haagu, dne 28. června 2018
Za správní radu Předseda
Christoph ERNST

Poznámky pod čarou
1Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 27. října 2009 (CA/D 20/09) byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 18/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října
 
 Nahoru