53/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, ve znění účinném k 1.1.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 53/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
ruší část jedenáctou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část čtvrtou
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. I
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 2) a 3) zní:
㤠1
(1) V evidenci obyvatel se vedou údaje o
a) státních občanech České republiky1(dále jen „občan“),
b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky a cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza (dále jen „cizinci s povolením k pobytu na území České republiky“), podle zvláštního právního předpisu,2
c) cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky.3
(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.


1Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.“.
2. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 5), 5a), 5b), 5c), 5d), 5e), 5f) a 6) zní:
㤠3
(1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen „informační systém“), jehož správcem5je ministerstvo. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.5a
(2) Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí
a) místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5bna jehož území se obyvatel narodil, popřípadě které byly jako takové zapsány do knihy narození,5c
b) místem uzavření manželství obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5bna jehož území došlo k uzavření manželství obyvatele,
c) místem úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5bna jehož území došlo k úmrtí obyvatele.
(3) V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) zákaz pobytu,5dmísto zákazu pobytu a doba jeho trvání,
k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
m) rodné číslo manžela;
 
 Nahoru