Input:

R 53/1967 (tr.); Provinění Garance

č. 53/1967 Sb. rozh. tr.
Aby soud mohl projednat provinění nebo přestupek uvedené v § 1 zák. č. 58/1965 Sb., nestačí jen zjistit, že jsou splněny podmínky recidivy ve smyslu § 1 písm. a) cit. zák. Soud musí též zjistit, jakým způsobem stíhaná osoba dosud žila, jaký je její vztah k práci, její morální i ostatní osobní vlastnosti apod. Tyto zjištěné skutečnosti pak musí zhodnotit z hlediska výchovných možností orgánu, který by byl jinak věcně příslušný k rozhodnutí o provinění nebo přestupku a posoudit, zda by postih před tímto orgánem mohl vést k nápravě stíhané osoby. Teprve dojde-li soud k závěru, že by od takového postihu nebylo možno očekávat nápravu stíhané osoby, je příslušný k projednání provinění nebo přestupku, uvedených v ustanovení § 1 zák. č. 58/1965 Sb.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze 14. 3. 1967 - 3 Tz 51/66.)
Pravomocným rozsudkem okresního soudu v P. ze dne 8. 2. 1965 sp. zn. 1 T 186/65 byl A uznán vinným proviněním proti socialistickému soužití podle § 19 zák. č. 38/1961 Sb. a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 3 měsíců.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil Nejvyšší soud napadený rozsudek okresního soudu.
Z odůvodnění:
Provinění spočívalo podle zjištění soudu prvního stupně v tom, že A ve večerních hodinách 19. listopadu 1965 v P. pod vlivem alkoholu hodil do řeky lavičku, která patřila Technické službě města P. Tohoto činu se dopustil, ačkoliv byl rozsudkem okresního soudu v P. z 2. listopadu 1964 sp. zn. 3 T 155/64 odsouzen pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., tedy pro trestný čin obdobné povahy.
Po skutkové stránce je čin A prokázán jednak jeho doznáním, jednak shodnou výpovědí svědka K. V tomto směru proto nelze okresnímu soudu vytknout pochybení.
Provinění nebo přestupek, uvedené v § 1 zák. č. 58/1965 Sb. projedná však okresní soud jen za předpokladu, že jsou splněny zvláštní podmínky