Input:

53/1965 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, platné do 31.12.1972 Archiv

č. 53/1965 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, platné do 31.12.1972
[zrušeno č. 94/1972 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 14. června 1965
o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 16 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Základní výcvik řidičů
§ 1
Organizace oprávněné k provádění výcviku řidičů
(1) Výcvik řidičů silničních motorových vozidel (dále jen „motorová vozidla“) mohou provádět, splní-li podmínky stanovené touto vyhláškou:
a) Svaz pro spolupráci s armádou (dále jen „Svazarm“)
b) odborné školy, střední odborné školy a odborná učiliště (dále jen „školy“)
c) jiné státní hospodářské a rozpočtové organizace (dále jen „státní organizace“).
(2) Organizace oprávněné k výcviku řidičů podle odstavce 1 (dále jen „oprávněné organizace“) dbají o pedagogicky a odborně vysokou úroveň výcviku.
(3) Okresní národní výbory ve spolupráci s okresními dopravními inspektoráty Veřejné bezpečnosti pomáhají oprávněným organizacím při plnění úkolů souvisejících s výcvikem řidičů a soustavně sledují a hodnotí celkovou úroveň výcviku v jednotlivých organizacích, zejména úroveň učitelů, vybavení výcvikových zařízení a připravenost žáků ke zkoušce. U městských dopravních podniků a škol přejímá tuto povinnost národní výbor, který tyto organizace řídí, spolu s okresním dopravním inspektorátem Veřejné bezpečnosti.
(4) Výcvik řidičů provádějí oprávněné organizace ve svých výcvikových zařízeních (autoškoly, automotokluby).
(5) Svazarm provádí výcvik řidičů motorových vozidel pro potřeby národního hospodářství a občanů formou kursů, individuálního výcviku a dálkového studia.
(6) Školy mohou provádět výcvik řidičů pro své žáky (učně), pokud je tato činnost obsažena v jejich učebním plánu i jako předmět nepovinný.
(7) Státní organizace mohou provádět výcvik řidičů pro své pracovníky k získání řidičského oprávnění skupiny A, B, C, D, M, T,1) jen je-li to potřebné pro zajištění jejich úkolů nebo pro potřebu Lidových milic, civilní obrany nebo požární ochrany. Zemědělské státní organizace mohou provádět výcvik i pro zemědělské závody, je-li to potřebné pro zajištění činnosti zemědělského závodu. Státní organizace, u nichž by nebylo účelné a hospodárné zřizovat jednorázový kurs, sdružují se k provádění výcviku s jinými státními organizacemi.
§ 2
Souhlas k provádění výcviku řidičů
(1) K provádění výcviku řidičů je zapotřebí předchozího písemného souhlasu okresního dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti.
(2) Souhlas může být vydán pro uspořádání jednorázového kursu nebo k trvalému provádění výcviku v kurzech.
(3) V žádosti o souhlas k provádění výcviku řidičů je třeba uvést:
a) název a sídlo žadatele, jeho nadřízený orgán a ústřední orán, do jehož působnosti žadatel přísluší,
b) sídlo výcvikového zařízení, jméno, příjmení a bydliště

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací