Input:

53/1964 Sb., Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, platné do 30.12.2001 Archiv

č. 53/1964 Sb., Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, platné do 30.12.2001
ZÁKON
ze dne 26. února 1964
o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Rozvoj socialistické společnosti je podmíněn zvyšováním podílu tvůrčí vědecké práce ve všech oblastech hospodářské i kulturní výstavby. Proto socialistická společnost pečuje o neustálý růst úrovně vědecké práce a pracovníkům, kteří veřejně prokázali vědeckou kvalifikaci původní vědeckou nebo vědeckovýzkumnou činností ve prospěch míru a socialistické výstavby nebo pro rozvoj vědeckého bádání samého, uděluje vědecké hodnosti jako uznání jejich tvůrčí způsobilosti a významu jejich vědecké činnosti.
ČÁST PRVNÍ
Vědecké hodnosti
§ 2
(1)  Vědecké hodnosti se udělují ve dvou stupních, a to
a)  hodnost kandidáta věd,
b)  hodnost doktora věd s připojením označení příslušné skupiny věd (§ 4).
(2)  Vědecké hodnosti se uvádějí buď v plném znění nebo zkratkami CSc. (candidatus scientiarum) pro hodnost kandidáta věd a DrSc. (doctor scientiarium) pro hodnost doktora věd.
§ 3
(1)  Vědecké hodnosti udělují
a)  Československá akademie věd a Slovenská akademie věd (dále jen „akademie věd”),
b)  vysoké školy.
(2)  Orgány akademií věd a vysokých škol, které jsou oprávněny rozhodovat o udělení vědeckých hodností kandidáta a doktora věd v jednotlivých skupinách věd, vědách, popřípadě oborech, stanoví Státní komise pro vědecké hodnosti (§ 12).
(3)  Akademie věd a vysoké školy vydávají diplomy o vědeckých hodnostech, které udělily.
§ 4
(1)  Vědecké hodnosti se udělují v těchto skupinách věd:
fyzikálně matematické vědy,
geologicko-mineralogické vědy,
geografické vědy,
chemické vědy,
biologické vědy,
lékařské vědy,
farmaceutické vědy,
zemědělsko-lesnické vědy,
veterinární vědy,
technické vědy,
filosofické vědy,
ekonomické vědy,
právní vědy,
historické vědy,
pedagogické vědy,
psychologické vědy,
filologické vědy,
vojenské vědy.
(2)  Další skupiny věd, ve kterých se udělují vědecké hodnosti, určí Státní komise pro vědecké hodnosti, která může provést též změny skupin věd uvedených v odstavci 1.
§ 5
(1)  Vědecká hodnost kandidáta věd vyjadřuje způsobilost k tvůrčí vědecké práci, prokázanou řešením vědeckého nebo vědeckovýzkumného úkolu, jímž pracovník osvědčil, že ovládá vědecké metody, má hluboké teoretické znalosti a přinesl nové poznatky.
(2)  Vědeckou způsobilost, uvedenou v odstavci 1, osvědčuje uchazeč vykonáním kandidátských zkoušek a veřejnou obhajobou kandidátské disertační práce.
(3)  Vynikající pracovníci, kteří svými pracovními výsledky ověřenými v praxi, již objektivně prokázali vyšší vědeckou kvalifikaci, mohou osvědčit vědeckou způsobilost podle odstavce 1 bez vykonání zkoušek tím, že ve veřejné vědecké rozpravě před komisí (§ 8) obhájí společenský význam svých vědeckých prací.
§ 6
(1)  Vědecká hodnost doktora věd vyjadřuje zvláště vysokou vědeckou kvalifikaci prokázanou vytvořením závažných vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru nebo pro společenskou praxi a