Input:

č. 53/1963 Sb. rozh., Garance

č. 53/1963 Sb. rozh.
Rozhodčí, pověřený oprávněnou složkou Čs. svazu tělesné výchovy řízením sportovního utkání, je funkcionářem společenské organizace ve smyslu § 22 odst. 1 vyhl. č. 7/1962 Sb.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 23. dubna 1963, 6 Co 172/63)
Žalobce se dožadoval náhrady škody z pracovního úrazu, který utrpěl dne 20. září 1961 při hokejovém utkání, na které byl delegován jako rozhodčí žalovaným Československým svazem tělesné výchovy.
Obvodní soud pro Prahu 1 uznal mezitímním rozsudkem žalobu co do základu opodstatněnou; v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že žalobce utrpěl úraz jako funkcionář společenské organizace ve smyslu § 22 vyhl. č. 7/1962 Sb., a že je proto dána odpovědnost této organizace za úraz vzniklý při výkonu funkce ve smyslu cit. ustanovení a § 1 zák. č. 150/1961 Sb.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Odůvodnění:
Je třeba plně souhlasit se stanoviskem soudu prvního stupně, že rozhodčí, pověřený oprávněnou složkou Československého svazu tělesné výchovy řízením sportovního utkání, je funkcionářem společenské organizace ve smyslu § 22 vyhl. č. 7/1962 Sb. Úkolem rozhodčího je řídit a kontrolovat sportovní utkání tak, aby probíhalo v souladu se sportovními pravidly a se zásadami pěstování a rozvíjení tělesné výchovy a sportu. Plní tedy rozhodčí z pověření příslušného orgánu společenské organizace úkol, kterým tato organizace je pověřena v celostátním měřítku. Z toho nutně plyne, že tedy rozhodčí vykonává funkci, kterou byl společenskou organizací pověřen; tato organizace pak odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem, který se rozhodčímu přihodil při výkonu této funkce nebo v přímé souvislosti s ním ve smyslu § 22 odst. 1 vyhl. č. 7/1962 Sb. a § 1 zák. č. 150/1961 Sb. (srov. § 11 a 12 cit. zák.). Přitom je zcela nerozhodné, zda rozhodčí je nebo není