Input:

č. 53/1961 Sb. rozh., Garance

č. 53/1961 Sb. rozh.
Postup podle § 43 zák. č. 55/1956 Sb. (určení osoby, které má být dávka vyplacena místo oprávněnému v případech, že by se výplatou dávky oprávněnému zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy osob, které je povinen vyživovat), není na místě, jestliže nejde o dávku důchodového zabezpečení, ale o plnění pojistné smlouvy.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. listopadu 1960, 1 Cz 63/60).
Místní národní výbor oznámil býv. lidovému soudu v Bystřici n. Peršt., že na uhelné brigádě v Ostravě podlehl smrtelnému úrazu J. V. Podle sdělení Ostravsko-karvínského revíru měli dostat rodiče zemřelého od státní pojišťovny částku 40 000 Kčs. Vzhledem k tomu, že jsou nehospodární, navrhl MNV, aby jejich třem nezl. dětem byl ustanoven opatrovník, jemuž by byla příslušná částka vyplacena na místo rodičům podle § 43 zák. č. 55/1956 Sb. a tak zajištěna pro úhradu osobních potřeb jmenovaných nezletilých dětí.
Býv. lidový soud v Bystřici n. Peršt. vyslechl o tomto návrhu rodiče zemřelého, kteří souhlasili s návrhem MNV, žádali jen, aby částka 40 000 Kčs byla uložena do Státní spořitelny v Bystřici n. Peršt. na vinkulovanou vkladní knížku ve prospěch lidového soudu a knížka vydána opatrovníkovi.
Lidový soud v Bystřici n. Peršt. určil usnesením podle § 43 zák. č. 55/1956 Sb. příjemcem částky 40 000 Kčs