Input:

č. 53/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 53/1960 Sb. rozh. tr.
Výnimočnosť ustanovenia § 217 ods. 4 tr. por. o tom, kedy sa môže vykonať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného, je zjavná už z ustanovenia § 1 ods. 2 tr. por., podľa ktorého všetky orgány činné v trestnom konaní musia trestné veci prejednávať tak, aby prejednanie pôsobilo výchovne na osobu, proti ktorej sa trestné konanie vedie.
Už trestná sadzba (ktorej horná hranica je päť rokov) a tvrdenia obžaloby, podľa ktorej mal obžalovaný svojou nedbanlivosťou zaviniť ťažkú ujmu na zdraví človeka s trvalými následkami a spôsobiť škodu na majetku v socialistickom vlastníctve v sume 31 249,71 Kčs, ako aj poprenie príčinnej súvislosti obžalovaným pri jeho veľmi stručnom výsluchu v administratívnom konaní, svedčí o tom, že nie je splnená ďalšia nezbytná podmienka uvedená v § 217 ods. 4 písm. c) tr. por., totiž, aby pre malú závažnosť veci a pre jasnosť dôkazného materiálu bolo možné spoľahlivo rozhodnúť i bez prítomnosti obžalovaného.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 21. júna 1960 - 6 Tz 41/60.)
Ľudový súd v Komárne uznal obžalovaného vinným trestným činom ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 222 ods. 1, 2 tr. zák. a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 246 ods. 1, 2 tr. zák. a uložil mu zato podmienečný trest odňatia slobody na 18 (osemnásť) mesiacov.
Krajský súd v Nitre na odvolanie obvineného napadnutý rozsudok ľudového súdu v celom rozsahu zrušil, uznal však obvineného stejnými trestnými činmi a uložil mu podmienečný rest odňatia slobody na 8 (osem) mesiacov, keď pozmenil skutkové zistenia tak, že obvinený spáchal trestné činy tým, že 4. februára 1959 na ceste Zlatná na Ostrove - Komárno ako vodič nákladného auta vezúc cisternu naplnenú mliekom a mliečne konve, v dôsledku únavy vbehol s autom do priekopy, kde v dôsledku neupevnenia cisterny došlo k stlačeniu kabiny a k vyliatiu mlieka a k poškodeniu auta, pričom závozník utrpel ťažkú ujmu na zdraví.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu zrušil rozsudok Krajského súdu v Nitre, na odvolanie obžalovaného zrušil tiež rozsudok Ĺudového súdu v Komárne a trestné stíhanie obžalovaného podľa §§ 6 písm. a), 280, 271 tr. por. a čl. V. rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 9. mája 1960 zastavil.
Z odôvodnenia:
Predseda Najvyššieho súdu v sťažnosti pre porušenie zákona vytýka, že krajský súd ako súd odvolací nenapravil vadu v postupe konania ľudového súdu spočívajúcu v tom, že súd konal v neprítomnosti obžalovaného, hoci na to neboli zákonné predpoklady.
Najvyšší súd podľa § 293 tr. por. preskúmal správnosť všetkých výrokov napadnutého rozhodnutia, ako aj konania, ktoré mu predchádzalo a spoznal, že zákon bol porušený v ustanovení § 274 ods. 1 písm. d) tr. por.
Podľa obsahu zápisnice o hlavnom pojednávaní u ľudového súdu konal súd hlavné pojednávanie a vyhlásil rozsudok v neprítomnosti obvineného, hoci bol prípisom KÚNZ, fakultná nemocnica v Bratislave včas upozornený, že obvinený sa nebude môcť pojednávania zúčastniť, keďže je v ústavnom liečení.
Podľa § 217 ods. 4 tr. por. v neprítomnosti obžalovaného, ak nejde o konanie proti ušlému, je možné hlavné pojednávanie vykonať iba výnimočne, a to ak sú tu