Input:

53/1958 Sb., Vládní nařízení o zřízení Státní letecké správy, platné do 31.12.1964 Archiv

č. 53/1958 Sb., Vládní nařízení o zřízení Státní letecké správy, platné do 31.12.1964
[zrušeno č. 203/1964 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. července 1958
o zřízení Státní letecké správy
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
(1) Zřizuje se Státní letecká správa se sídlem v Praze s působností pro území celého státu. Je podřízena ministerstvu dopravy.
(2) Státní letecká správa vykonává svou působnost jednak přímo, jednak prostřednictvím podřízených organizačních složek.
§ 2
Státní letecké správě přísluší tyto úkoly ve věcech civilního letectví:
a) vydávat osvědčení o způsobilosti civilního letadla k létání a uznávat za platná osvědčení vydaná cizím státem,
b) vydávat průkazy způsobilosti výkonným letcům a uznávat za platné cizí průkazy způsobilosti vydané nebo uznané za platné státem, v němž je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku,