Input:

č. 53/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 53/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Rozhodovanie o tom, či pri prideľovaní náhradných pozemkov boli zachované zásady stanovené v § 10 vlád. nar. č. 47/1955 Zb., o opatreniach v odbore hospodárskotechnických úprav pozemkov, ako aj o škode vzniklej prípadne porušením týchto zásad, nie je občianskoprávnou vecou v zmysle § 3 o. s. p.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 18. septembra 1957, 7 Co 612/56.)
V rámci hospodárskotechnických úprav pozemkov pripadli isté pozemky žalobníka jednotnému roľníckemu družstvu a žalobca dostal na miesto týchto do náhradného užívania okrem iných pozemkov aj roľu, ktorá na jar 1953 bola opäť pridelená do náhradného užívania žalovanému a žalobcovi boli vrátené jeho pôvodné pozemky. Žalobca sa domáhal toho, aby žalovaný za to, že spornú roľu dostal pridelenú už obrobenú a pohnojenú, bol odsúdený zaplatiť mu náhradu v sume 510 Kčs.
Ľudový súd v Kežmarku žalobe vyhovel z titulu bezdôvodného obohatenia po výšku 255 Kčs istiny s úrokmi.
Krajský súd v Košiciach rozsudok ľudového súdu zrušil aj s celým mu predchádzajúcim konaním, žalobu odmietol a zaviazal žalobníka na náhradu nákladov.
Odôvodnenie:
Hospodárskotechnické úpravy pozemkov boli novo upravené vládnym nariadením čís. 47/1955 Zb., ktoré bolo prevedené vyhláškou čís. 212/1955 Ú. 1. Toto vládne nariadenie síce nadobudlo účinnosť dňom 26. septembra 1955, obsahuje však tzv. salvatórnu klauzulu (§ 20), podľa ktorej pozemkové úpravy vykonané v súlade s účelom sledovaným týmto nariadením, sa považujú za vykonané podľa tohto nariadenia. Je nepochybné, že i v súdenej veci došlo