Input:

č. 53/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 53/1956 Sb. rozh. tr.
Odcudzenie dreva (stromu) v lese urbárskeho spoločenstva nie je rozkrádaním majetku národného alebo majetku ľudových družstiev podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák., ale je krádežou podľa § 247 tr. zák.
Aj spoluvlastník môže sa dopustiť trestného činu krádeže podlá § 247 tr. zák.J ak sa zmocní veci, ktorá je v jeho spoluvlastníctve, . v úmysle nakládat s ňou ako by náležala iba jemu samému.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 24. apríla 1956, 2 Tz 62/56.)
Obvinený bol stíhaný obžalobou pre trestný čin rozkrádania majetku ľudového družstva podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák., pretože 2. marca 1955 bez povolenia išiel do lesa, kde na škodu lesného (urbárskeho) spoločenstva vyrúbal jeden smrekový strom (predstavujúci asi 0,63 m3 v sume 110 Kčs), ktorý odniesol domov.
Ľudový súd v Trenčíne odsúdil obvineného pre trestný čin rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. spáchaný spôsobom v obžalobe uvedeným. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil rozsudok ľudového súdu a trestné stíhanie obvineného zastavil podľa § 166 ods. 1 písm. b) tr. por. so zreteľom na čl. VI. č. 1 rozhodnutia prezidenta republiky z 9. mája 1955 o amnestii.
Z odôvodnenia:
Ľudový súd, hoci sa odchýlil od právneho posúdenia skutku v obžalobe s tým, že uznal obvineného vinným rozkrádaním národného majetku, miesto majetku ľudového družstva, ako to uvádza obžaloba, bez bližšieho rozboru uviedol v odôvodnení rozsudku, že obvinený vedel, že drevo je štátne a keď toto bez povolenia vyrúbal, dopustil sa trestného činu rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. Súčasne však na viacerých miestach rozsudku ľudový súd vyslovil, že konanie obvineného sa stalo na škodu lesného spoločenstva. Keďže ani obžaloba sa nezaoberala otázkou, či lesné spoločenstvo je skutočne ľudovým družstvom, mal ľudový súd tým viac povinnosť objasniť si právnu povahu lesnej spoločnosti a vlastnícke právo k odcudzenému drevu. Ľudový súd však túto povinnosť nesplnil. Keby bol skúmal právnu povahu lesného spoločenstva, bol by musel dôjsť k záveru, že odcudzené drevo nebolo ani majetkom ľudového družstva, ako to tvrdí obžaloba, ale ani majetkom národným, ako to uvádza ľudový súd.
Právne pomery tzv. urbárskeho spoločenstva sú upravené zák. čl. X/1913. Podľa tejťo úpravy ide o spoločnosť súkromných spoluvlastníkov lesa. Na charaktere vlastníctva k tzv. urbárskym lesom nezmenili nič ani ustanovenia zák. č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbámikov, komposesorátov a pod. právnych útvarov. Podľa § 1 ods. 1 cit. zák. na rozšírenie a povznesenie pastevného odchovu dobytka prechádza na jednotné roľnícke družstva zriadené podľa zák. č. 69/1949 Zb. majetok uvedený v § 2 zák. č. 81/1949 Zb. SNR. V cit. ustanovení potom pod písm. a) je uvedené, že ustanovenie § 1 ods. 1 vzťahuje sa na spoločné nehnuteľnosti bývalých urbárnikov, komposesorátov a pod. právnych útvarov, ktoré upravuje zák. čl. X/1913. Z nadpisu ; zákona „o úprave právnych pomerov pasienkového majetku býv. urbárnikov“ ako aj zo zmyslu zákona, ktorého účelom je povzniesť pastevný