Input:

53/1954 Sb., Zákon o lidových družstvech a o družstevních organisacích, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 53/1954 Sb., Zákon o lidových družstvech a o družstevních organisacích, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 109/1964 Sb.]
ZÁKON
o lidových družstvech a o družstevních organisacích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úvodní ustanovení.
Lidová družstva, vznikající dobrovolným sdružováním pracujících, napomáhají svou hospodářskou činností a kulturně politickou prací socialistické výstavbě, zvyšování hmotného blahobytu a kulturní úrovně členů i ostatního pracujícího lidu. K usnadnění své práce vytvářejí si lidová družstva družstevní organisace, které zajišťují a napomáhají plnění jejich úkolů, hájí zájmy družstevního hnutí a pečují o jeho všestranný rozvoj.
ČÁST I.
Lidová družstva.
Oddíl 1.
Právní povaha družstev, stanovy a vznik družstva.
§ 2.
Právní povaha družstev.
Lidová družstva (dále jen „družstva“) jsou socialistickými právnickými osobami; zapisují se do podnikového rejstříku.
§ 3.
Stanovy.
(1) Podrobnosti o právních poměrech družstev, zejména o právech a povinnostech členů, o orgánech družstev, jakož i o činnosti a hospodaření družstev upravují stanovy schvalované valnou hromadou družstva.
(2) Stanovy družstva musí upravovat:
a) název, sídlo a obvod působnosti družstva; z názvu musí být patrno, že jde o lidové družstvo;
b) předmět činnosti;
c) podmínky, za kterých se nabývá a pozbývá členství;
d) práva a povinnosti členů;
e) výši členských podílů a způsob, jak se tvoří;
f) složení orgánů družstva, jejich působnost a způsob, jak jednají;
g) způsob, jak se svolávají členové družstva;
h) způsob, jak se nakládá se ziskem a uhrazuje ztráta.
§ 4.
Vznik družstva.
Ke vzniku družstva je třeba:
a) schválení stanov ustavující valnou hromadou,
b) zvolení orgánů družstva,
c) souhlasu příslušného ústředního svazu družstev, a není-li vytvořen, souhlasu Ústřední rady družstev.
Oddíl 2.
Vznik a zánik členství; práva a povinnosti členů.
§ 5.
Vznik členství.
(1) Členem družstva se může stát každý pracující občan, který dovršil 16. rok. Stanovy mohou obsahovat odchylky, zejména určit, že členem družstva mohou být také osoby právnické.
(2) Žádost o přijetí za člena nutno podat písemně; rozhoduje o ní valná hromada.
(3) Stanovy mohou přijímáním členů pověřit jiný orgán. Zamítne-li tento orgán žádost o přijetí za člena, je povinen doručit žadateli odůvodněné rozhodnutí, proti němuž je možno se odvolat k nejbližší valné hromadě.
(4) Družstvo je povinno vést seznam členů.
Zánik členství.
§ 6.
Členství v družstvu zaniká:
a) úmrtím člena (zánikem právnické osoby),
b) vystoupením člena,
c) vyloučením člena,
d) zrušením členství.
§ 7.
(1) Člen může z družstva vystoupit po předchozí výpovědi; výpovědní lhůtu určují stanovy.
(2) Člen může být vyloučen z družstva, jen porušuje-li stanovy nebo rozhodnutí orgánů družstva nebo jsou-li tu jiné, ve stanovách uvedené, závažné důvody, a nelze-li ani předchozím napomenutím, ani písemnou výstrahou dosáhnout nápravy.
(3) Neplní-li člen družstva bez své viny své povinnosti, lze jeho členství zrušit.
(4) O vyloučení z družstva a o zrušení členství rozhoduje, pokud stanovy neurčují jinak, valná hromada. Proti rozhodnutí o vyloučení