Input:

č. 53/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 53/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Existenci manželství lze dokázat i jinými důkazními prostředky než oddacím listem.
Také neznámý pobyt účastníka může být za určitých okolností osvědčen jinak, než úředním dokladem vydaným v místě posledního známého pobytu účastníka.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. února 1954, Cz 527/53.)
Lidový soud v Hradci Králové vyzval usnesením navrhovatelku, která podala návrh na rozvod svého manželství, aby ve stanovené lhůtě předložila mimo jiné oddací list a potvrzení o tom, že odpůrce je nyní neznámého pobytu. Když navrhovatelka doklady ve lhůtě, která jí byla udělena, nepředložila, soud návrh na rozvod manželství odmítl.
Krajský soud v Hradci Králové nevyhověl stížnosti navrhovatelky.
Za vadu, která bránila věcnému vyřízení návrhu, považovaly oba soudy především to, že nebyl předložen oddací list nebo jiné osvědčení o uzavření sňatku vydané příslušným úřadem v předepsané formě. Neúplný zápis o sňatku, obsažený v občanském průkazu navrhovatelky, nemůže prý být důkazem toho, že navrhovatelka uzavřela manželství, jehož rozvodu se nyní domáhá, ježto tento zápis není způsobilým prostředkem ke zjištění pravdy. Dále oba soudy měly za to, že dokud příslušný úřad odpůrcova bydliště neosvědčí jeho nezvěstnost, není předpokladu pro to, aby odpůrci byl ustanoven opatrovník. Podle názoru krajského soudu není věcí soudu, aby sám opatřoval listiny a doklady, které má předložit účastník, naopak bylo věcí navrhovatelky, aby se sama buď přímo nebo prostřednictvím zastupitelských úřadů obrátila na příslušný úřad za účelem opatření dokladů o uzavření manželství a o pobytu po případě o nezvěstnosti odpůrce.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že usneseními obou soudů byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Občanský soudní řád, jehož stěžejní zásadou je zásada materiální pravdy, zakotvená v § 1 odst. 2, §§ 59, 88 odst. 2, § 99 odst. 1, odstranil veškerý formalismus překážející zjišťování skutečné pravdy, přihlíží k mnohotvárnosti životních poměrů, nezná důkazních pravidel a nevypočítává ani jmenovitě jednotlivé důkazní prostředky, nýbrž v § 99 stanoví obecně, že důkazními prostředky jsou všechny prostředky způsobilé k zjištění pravdy, t. j. všechny skutečnosti sloužící k zjištění objektivní existence nebo neexistence předpokladů nutných k vydání soudního rozhodnutí.
Nutným předpokladem rozhodnutí soudu o rozvodu manželství je, že mezi účastníky řízení došlo k manželství, uznanému naším právním řádem a tato skutečnost musí být soudem zjištěna. Ani zde však občanský soudní řád nevyžaduje, aby existence manželství byla dokázána určitým důkazním prostředkem, na př. listinou (oddacím listem). Skutečnost vzniku manželství lze dokázat jinými důkazními prostředky než oddacím listem. Vždyť na př. přítomnost svědků při sňatku sloužila dříve přímo k tomu, aby svědci v případě potřeby dosvědčili, že došlo řádným způsobem k sňatku; ani dnes, i když přítomnost svědků při sňatku slouží především k zdůraznění významu manželství, nepominula zcela tato úloha svědků.
Listinný důkaz upravený §§ 113 a násl. o. s. ř. bude ovšem pravidlem a veřejná listina, oddací list, důkazem toho, že mezi manžely došlo k manželství.