526/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti), ve znění účinném k 24.1.2008

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 526/2005 Sb.
[zrušeno č. 405/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2005
o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele
(vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
11/2008 Sb.
(k 24.1.2008)
mění § 2 odst. 1 písm. o) a přílohu č. 5
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 64 a § 135 písm. b) a g) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen „zákon“):
§ 1
Vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti
(1) Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele je stanoven v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Vzor osvědčení podnikatele je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky.
(4) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.
(5) Vzor dotazníku podnikatele je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky.
§ 2
Písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele
(1) Podnikatel, který je právnickou osobou, k žádosti podle § 96 odst. 2 písm. c) zákona přiloží
a) úplný výpis z obchodního rejstříku,
b) doklady o rozhodnutích orgánů podnikatele obsahující změny, které se zapisují do obchodního rejstříku a nejsou v něm dosud zapsány,
c) výpis z evidence emise nebo čestné prohlášení podnikatele obsahující seznam osob, jejichž podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech je vyšší než 10 %, pokud je akcionářem,
d) výpis z katastru nemovitostí, týkající se nemovitostí uvedených v § 97 písm. d) a h) zákona,
e) smlouvy o pronájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,
f) roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let,
g) ovládací smlouvu nebo písemnou zprávu o vztazích1) , pokud je podnikatel ovládající nebo ovládanou osobou, za posledních 5 let,
h) písemné zprávy auditora o ověření účetních závěrek za posledních 5 let, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis2) ,
i) potvrzení finančního úřadu o stavu osobních účtů podle jednotlivých daní, ke kterým je na území České republiky registrován,
j) potvrzení správy sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťoven, že podnikatel nemá vůči těmto institucím žádné splatné nedoplatky, včetně penále,
k) přehled závazků z podnikatelské činnosti, od kterých konec sjednané lhůty splatnosti přesáhl více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, potvrzený odpovědnou osobou podnikatele,
l) potvrzení bank nebo dalších věřitelů o plnění úvěrových smluv nebo smluv o půjčce podnikatelem,
m) výpis z účtu vlastníka nebo čestné prohlášení podnikatele, s uvedením přehledu všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,
n) čestné prohlášení podnikatele s uvedením přehledu ostatních investičních cenných papírů3) , vkladů do společností s ručením omezeným, členských vkladů v družstvech, vkladů a podílů ve veřejných obchodních společnostech a komanditních společnostech,
o) potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v § 17 odst. 1 zákona,
p) seznam osob v orgánech podnikatele a v prokuře podnikatele s uvedením jejich rodných čísel a souhlasu4) k
 
 Nahoru