524/2005 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 524/2005 Sb.
[zrušeno č. 432/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2005
o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 44 a § 53 písm. j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podrobnosti o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pracovníka kryptografické ochrany, způsoby a prostředky manipulace s kryptografickým materiálem, podrobnosti způsobu vyznačování náležitostí na utajované informaci z oblasti kryptografické ochrany a administrativní pomůcky kryptografické ochrany a další podrobnosti k zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) kryptografickou zásilkou kryptografický materiál vybavený k přepravě, přepravovaný nebo doručený adresátovi na místo určení do ukončení její přepravy a jejího otevření,
b) přepravou kryptografické zásilky její dopravení mimo objekt1) orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za účelem jejího doručení adresátovi,
c) přenášením kryptografického materiálu jeho přepravování mimo objekt orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, jehož cílem není jeho doručení,
d) originálem kryptografické písemnosti výtisk kryptografické písemnosti doručené nebo výtisk kryptografické písemnosti vzniklé, uvedený v rozdělovníku,
e) opisem nebo kopií vyhotovení určitého počtu výtisků z originálu kryptografické písemnosti nebo jeho převedení do elektronické podoby,
f) výpisem vyhotovení písemného nebo digitálního záznamu z originálu kryptografické písemnosti,
g) zničením kryptografického materiálu uvedení kryptografického materiálu do takového fyzického stavu, kdy je znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace utajované informace, kterou obsahoval.
§ 3
Náležitosti přihlášky k odborné zkoušce
(K § 39 odst. 5 zákona)
Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pracovníka kryptografické ochrany (dále jen „odborná zkouška“) obsahuje
a) identifikaci žadatele
1. obchodní firmou, popřípadě názvem, sídlem a identifikačním číslem, je-li žadatelem právnická osoba,
2. obchodní firmou, popřípadě jménem a příjmením, případně odlišujícím dodatkem, trvalým pobytem a místem podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, datem narození a identifikačním číslem, je-li žadatelem fyzická osoba, která je podnikatelem, nebo
3. názvem, sídlem, identifikačním číslem a jménem a příjmením odpovědné osoby, jde-li o orgán státu,
b) jméno, příjmení a datum narození pracovníka přihlášeného k odborné zkoušce,
c) kopii platného osvědčení fyzické osoby,
d) rozsah vykonávaných kryptografických činností, pro které má být osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pracovníka kryptografické ochrany vydáno, a
e) místo, datum, otisk razítka, jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.
§ 4
Podrobnosti složení a jednání zkušební komise
(K § 39 odst. 4 zákona)
(1) Zkušební komise je složena ze zástupců Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „Úřad“) nebo pověřeného orgánu státu, který zvláštní odbornou způsobilost ověřuje.
(2) Člen zkušební komise je pracovníkem kryptografické ochrany, který je
 
 Nahoru