Input:

52/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 52/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. února 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 3a odst. 5 písm. i), § 3aa odst. 5 písm. e), § 3i, 3l a § 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 407/2016 Sb. a nařízení vlády č. 312/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a zařazení do ochranného pásma lázeňského zdroje podle lázeňského zákona”.
2. V § 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a Strategického plánu Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice (dále jen „Strategický plán”)”.
3. V § 1 se na konci textu písmen i), j), s), t) a u) doplňují slova „a Strategického plánu”.
4. V § 1 se na konci textu písmene q) doplňují slova „ , a to až na úroveň plochy jedné plodiny”.
5. V § 1 písm. m) se slova „a podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1” nahrazují slovy „ , podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1a podle Strategického plánu”.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.”.
6. V § 1 písm. u) se za slovo „půdy” vkládají slova „ , vhodnosti zatravnění infiltračních oblastí”.
7. V § 1 písm. v) se slovo „a” zrušuje.
8. V § 1 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až z), která znějí:
„x)  vhodnosti pěstování meziplodin proti utužení,
y)  krajinném prvku a jeho výměře,
z)  ploše přiléhající ke stálému útvaru povrchových vod k ochraně vod.”.
9. V § 1 se na konci písmene z) tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno za), které zní:
„za)  výměře plochy, která je zemědělsky obhospodařována a na které je umístěna agrovoltaická výrobna elektřiny podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.”.
10. V § 2 se slova „plochy v ekologickém zájmu” nahrazují slovy „neprodukční plochy”.
11. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 až 6 zní:
㤠3
Základní členění druhů zemědělské kultury v evidenci půdy
Pro účely evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „pro účely evidence”) druhem zemědělské kultury je
a)  orná půda4, kterou je
1.