52/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 52/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci1) . Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Praze dne 9. listopadu 2017.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 11. září 2018.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 10 odst. 3 dne 1. února 2005. Pro Českou republiku vstupuje v platnost na základě odstavce 4 téhož článku dne 1. ledna 2019.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
 
 
 
 
Council of Europe Treaty Series - No. 191
 

Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
 
 
 
Štrasburk, 15. 5. 2003

Členské státy Rady Evropy a ostatní signatáři tohoto Protokolu;
majíce na zřeteli, že je žádoucí doplnit Trestněprávní úmluvu o korupci (ETS č. 173, dále jen „Úmluva“) za účelem prevence a boje proti korupci;
majíce též na zřeteli, že tento Protokol umožní širší implementaci Akčního programu zaměřeného proti korupci z roku 1996,
se dohodli na následujícím:
Kapitola I - Vymezení pojmů
Článek 1 - Vymezení pojmů
Pro účely tohoto Protokolu:
1. Výraz „rozhodce“ je vykládán s odvoláním na vnitrostátní právo smluvních stran tohoto Protokolu, v každém případě se jím ale rozumí osoba, která má na základě rozhodčí smlouvy vydat právně závazné rozhodnutí ve sporu, který jí byl předložen smluvními stranami.
2. Výrazem „rozhodčí smlouva“ se rozumí smlouva uznaná vnitrostátním právem, prostřednictvím které strany souhlasí s předložením sporu k rozhodnutí rozhodci.
3. Výraz „porotce“ je vykládán s odvoláním na vnitrostátní právo smluvních stran tohoto Protokolu, v každém případě se jím ale rozumí laik, který je členem kolektivního orgánu rozhodujícího o vině obžalovaného v rámci soudního jednání.
4. V případě řízení, ve kterém vystupuje zahraniční rozhodce nebo porotce, může stát vedoucí trestní stíhání užít definici rozhodce nebo porotce pouze v rozsahu, v jakém je v souladu s jeho vnitrostátní právní úpravou.

Kapitola II - Opatření, která je třeba učinit na národní úrovni
Článek 2 - Podplácení tuzemských rozhodců
Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby slib, nabídka nebo poskytnutí neoprávněné výhody přímo či nepřímo jakoukoliv osobou rozhodci, který vykonává svoji funkci podle vnitrostátního právních předpisů o rozhodčím řízení této smluvní strany, ať již přímo jemu nebo někomu jinému, aby jednal anebo nejednal při výkonu své funkce, byly pokládány za trestný čin podle tuzemského práva, je-li tento čin spáchán úmyslně.
Článek 3 - Přijímání úplatků tuzemskými rozhodci
Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby přímý či nepřímý požadavek nebo přijetí neoprávněné výhody rozhodcem, který vykonává svoji funkci podle vnitrostátních právních předpisů o rozhodčím řízení této smluvní strany, pro sebe či pro někoho jiného, nebo přijetí nabídky či slibu takové neoprávněné výhody, aby jednal anebo nejednal při
 
 Nahoru