52/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 52/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 2016 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu.
Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 16 dne 21. června 2017.
Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Srbskou republikou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 19571) .
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU SRBSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDY, MLÁDEŽE A SPORTU
Vláda České republiky a vláda Srbské republiky (dále jen „smluvní strany“), přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy,
vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu,
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému po^znání a porozumění a tím i k prohloubení všestranných vztahů mezi oběma státy,
připraveny uplatňovat zásady Helsinského závěrečného aktu z roku 1975 a Pařížské charty pro novou Evropu z roku 1990,
se dohodly takto:

  
Článek 1
Smluvní strany budou rozvíjet na zásadách reciprocity a oboustranného zájmu spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu a za tímto účelem podporovat přímé kontakty mezi státními orgány, institucemi a dalšími organizacemi a jednotlivci v uvedených oblastech spolupráce, v souladu se zákony a dalšími právními předpisy platnými ve státech smluvních stran. Smluvní strany budou také podporovat spolupráci v rámci bilaterálních a multilaterálních programů, projektů a iniciativ.
  
Článek 2
V oblasti kultury a umění budou smluvní strany podporovat:
1. navazování přímé spolupráce mezi organizacemi a institucemi v oblasti kultury a umění, mezi uměleckými svazy, sdruženími, odpovídajícími nadacemi, jakož i mezi jednotlivými představiteli z těchto oblastí,
2. účast na uměleckých festivalech, přehlídkách a soutěžích i jiných akcích pořádaných ve státu druhé smluvní strany,
3. vzájemné hostování uměleckých skupin, hudebních a divadelních souborů a sólistů z obou států na základě reciprocity, pokud existuje oboustranný zájem,
4. výměnu uměleckých výstav,
5. účast zástupců obou států na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích a přímou spolupráci odborných institucí a asociací v oblasti kinematografie,
6. výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery,
7. představení hudebních a dramatických děl autorů z obou států,
8. jiné formy spolupráce, jejichž cílem je rozvoj kulturní výměny mezi oběma státy.

  
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat všestrannou spolupráci v oblasti vydávání knih, a to prostřednictvím:
1. překladů a výměny knih z oblasti kultury a umění na komerčním i nekomerčním základě,
2. vzájemného organizování výstav a účasti na knižních veletrzích,
3. přímé spolupráce mezi vydavateli,
 
 Nahoru