52/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 52/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl. I
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 písm. e) bodě 5, § 4 odst. 3, § 6 odst. 3, § 8 odst. 2, § 10 odst. 3 písm. a), § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, nadpisu § 18, § 18 odst. 1, § 28 odst. 2 písm. b), c), g), h), k) a l), § 29a odst. 1 písm. b), § 30 odst. 2 a odst. 3 písm. c) a d) a v § 36b odst. 3 písm. a) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 1 odst. 2 písm. d) se slova „Evropském společenství“ nahrazují slovy „Evropské unii“.
3. V § 1 odst. 2 se vkládá písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 20) zní:
„j) držitele modré karty Evropské unie20,


20Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 22 odst. 6 se věty první až třetí nahrazují větami „Doklady uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) se předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat předložení originálu dokladu uvedeného v odstavci 3 písm. a) k nahlédnutí. Má-li uznávací orgán pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje u dokladů uvedených v odstavci 3 písm. b) a c) předložení v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li možné pravost kopií ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce.“.
5. V § 22 odst. 8 se slova „ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a ministerstvem zahraničních věcí nebo příslušným orgánem takového třetího státu“ nahrazují slovy „ověřena ministerstvem zahraničních věcí tohoto třetího státu nebo příslušným orgánem takového třetího státu a následně příslušným zastupitelským úřadem České republiky“.
6. V § 26 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Uchazeč, jemuž byla podle tohoto zákona uznána odborná kvalifikace, může vykonávat regulovanou činnost, která je stejného nebo srovnatelného obsahu jako činnost, pro kterou získal odbornou kvalifikaci v členském státě původu.“.
7. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; součástí informačního systému pro uznávání odborné kvalifikace je také samostatná evidence osob dočasně nebo příležitostně poskytujících služby v regulovaných činnostech podle hlavy VIII“.
8. V § 28 odst. 2 písm. k) se slovo „přechodný“ nahrazuje slovem „příležitostný“.
9. V § 28 odst. 3 se za slova
 
 Nahoru