52/2007 Sb., Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 52/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. března 2007
o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví postupy atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy (dále jen „realizace vazeb“) prostřednictvím referenčního rozhraní.
§ 2
Způsob posuzování způsobilosti
(1) Posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní sestává ze dvou částí
a) zkoušky,
b) stanovení výsledku zkoušky.
(2) Atestační středisko zahájí posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní posouzením, zda žadatel o atestaci (dále jen „žadatel“) předal údaje o dostupnosti informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu1) do informačního systému o informačních systémech veřejné správy2) .
§ 3
Zkouška
(1) Atestační středisko posuzuje v průběhu zkoušky tato hlediska
a) soulad realizace vazby s technickou dokumentací služby3) ,
b) soulad datových prvků použitých při realizaci vazby s datovými prvky vyhlášenými prostřednictvím informačního systému o datových prvcích4) .
(2) Při provádění zkoušky podle odstavce 1 písm. a) atestační středisko
a) ověřuje, zda je vazba informačního systému veřejné správy, který je předmětem atestace, v souladu s technickou dokumentací služby3) pro všechny postupy uvedené v technické dokumentaci služby, kterými lze požádat o službu nebo informaci, nebo pro část těchto postupů, a
b) posuzuje soulad
1. odpovědi informačního systému veřejné správy na žádost o službu nebo informaci, včetně chybových hlášení, pokud při realizaci vazby dojde k jejich výskytu, s dokumentací služby5) ,
2. realizace vazby s dokumentací služby5) ,
3. způsobu zajištění bezpečnosti poskytované služby a rozsahu přístupových oprávnění a jejich případných omezení pro jednotlivé oprávněné uživatele služby s bezpečnostní politikou služby6) .
(3) Atestační středisko při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní musí využívat údaje z informačního systému o informačních systémech veřejné správy2) a informačního systému o datových prvcích4) .
§ 4
Zaznamenávání údajů v průběhu zkoušky
(1) Atestační středisko zaznamenává údaje o zjištěních, ke kterým dospělo v průběhu zkoušky, do protokolu o provedené zkoušce podle § 6d odst. 4 zákona (dále jen „protokol“), a to ke každému posuzovanému hledisku podle § 3 odst. 1 zvlášť.
(2) Atestační středisko do protokolu uvádí
a) vyjádření „splněno“ nebo „nesplněno“, přičemž vyjádření „nesplněno“ uvede, pokud
1. realizace vazby není v souladu s technickou dokumentací služby, nebo
2. nejsou při uskutečnění vazby použity vyhlášené datové prvky,
b) obchodní firmu nebo název, sídlo a doručovací adresu žadatele,
c) výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, včetně označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení žadatelem,
d) název a sídlo atestačního
 
 Nahoru