Input:

52/1969 Sb., Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii Garance

č. 52/1969 Sb., Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
Užívaje práva daného mi Ústavou Československé socialistické republiky udílím v zájmu usnadnění návratu do vlasti československým občanům, kteří bez povolení opustili území Československé socialistické republiky nebo bez povolení československých úřadů zůstali v cizině podle článku 61 odstavec 1 písmeno j) ústavního zákona o československé federaci ze dne 27. října 1968 č. 148/1968 Sb. tuto
amnestii:
Článek I
(1) Promíjím nevykonané tresty odnětí svobody a tresty nápravného opatření, popřípadě jejich zbytky uložené přede dnem tohoto rozhodnutí pravomocně soudem za trestný čin opuštění republiky podle § 109 odst. 1, 2 trestního zákona, který byl spáchán v době od 9. května 1968, a za trestný čin spáchaný v téže době, jehož podstatou je jednání, které má povahu trestné součinnosti k trestnému činu opuštění republiky.
(2) Tresty odnětí svobody podmíněně odložené a tresty nápravného opatření uložené za trestné činy uvedené v odstavci 1 promíjím s účinkem, že se na pachatele dnem tohoto rozhodnutí hledí,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací