Input:

R 52/1968 (tr.); Odvolací soud Garance

č. 52/1968 Sb. rozh. tr.
Z ustanovení § 251 tr. ř., které ukládá předsedovi senátu soudu prvního stupně, aby předložil spis odvolacímu soudu, jakmile uplyne lhůta všem osobám, oprávněným k podání odvolání, vyplývá, že odvolací soud musí - s výjimkou vyloučení věci podle § 23 tr. ř. - rozhodovat najednou v jednom odvolacím řízení a jedním rozhodnutím o všech odvoláních osob, které jsou k podání odvolání oprávněny.
(Rozsudek Nejvyššího soudu z 26. června 1968, 3 Tz 23/68.)
Nejvyšší soud zrušil pro porušení zákona v ustanovení § 130 odst. 2, § 251 tr. ř. usnesení krajského soudu v Plzni z 13. února 1968, sp. zn. 3 To 33/68, kterým bylo zamítnuto podle § 256 tr. ř. odvolání obviněného proti rozsudku soudu prvního stupně. Krajskému soudu Nejvyšší soud přikázal, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu byl obviněný uznán vinným trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku nepodmíněně se zařazením pro výkon trestu do první nápravně výchovné skupiny.
Odvolání obviněného proti tomuto rozsudku krajský soud v Plzni usnesením z 13. února 1968 sp. zn. 4 To 33/68 zamítl podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.
Obviněný byl po spáchaném činu zbaven soudním rozhodnutím způsobilosti k právním úkonům a byl mu ustanoven opatrovník, který složil podle § 180 o. s. ř. předepsaný slib.
Podle § 34 tr. ř. zákonný zástupce obviněného, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena, je oprávněn obviněného zastupovat, zejména mu zvolit obhájce, činit za obviněného návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky, je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit obviněný. V prospěch obviněného může zákonný zástupce tato práva vykonávat i proti vůli obviněného.
Podle § 130 odst. 2 tr. ř. má-li obviněný obhájce nebo zákonného zástupce,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací