Input:

R 52/1965; Arbitráž. Řízení před soudem. Výkon rozhodnutí Garance

č. 52/1965 Sb. rozh.
Rozhodování o žalobě, jíž je proti plátci mzdy uplatňováno právo na vyplacení částek, jež měly být při výkonu rozhodnutí sraženy ze mzdy povinného, patří do pravomoci soudů, i když kde o spor mezi socialistickými organizacemi.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. června 1965, 5 Cz 40/65.)
Žalobou, podanou dne 19. 3. 1964 u okresního soudu v Žilině, domáhal se žalobce, národní podnik N. B., pod. řed. v Ž., zaplacení částky 207,60 Kčs s přísl. V žalobě uváděl, že na základě pravomocného platebního rozkazu, vydaného proti žalovanému J. P. okresním soudem v Žilině, byla u téhož soudu povolena exekuce na plat dlužníka J. P., který pobíral u Státních lesů, pod. řed. v Ž. Tento podnik však srážky z platu dlužníka neprováděl a žalobci je nevyplatil.
Okresní soud v Žilině rozhodl o žalobě národního podniku N. B., proti žalovaným Státním lesům tak, že vyslovil svou věcnou nepříslušnost a řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení o zastavení řízení bude věc postoupena Státní arbitráži v B. B. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že jde o vztah mezi dvěma socialistickými organizacemi, který zakládá pravomoc Státní arbitráže.
Krajský soud v Bánské Bystrici k odvolání žalobce rozhodnutí okresního soudu potvrdil. K námitce žalobce, že pravomoc soudu je dána ustanovením § 292 o. s. ř., zaujal krajský soud stanovisko, že podle tohoto ustanovení mohou u soudu uplatnit právo na vyplácení částek, které měly být plátcem mzdy ze mzdy povinného sraženy, jen občané, nikoli však socialistická organizace. Poukazoval při tom na to, že hospodářská arbitráž nerozhoduje jen o těch sporech mezi socialistickými organizacemi, které jsou v ustanovení § 2 odst. 2 zák. č. 121/1962 Sb. o hospodářské arbitráži výslovně vypočteny a že ani z ustanovení § 2 odst. 3 zákona o hospodářské arbitráži nelze vyvodit, že by právo uvedené v § 292 o. s. ř. mohla socialistická organizace uplatnit u soudu, neboť občanský soudní řád není ve vztahu k zákonu č. 121/1962 Sb. předpisem zvláštním, naopak má povahu všeobecného předpisu a zákon č. 121/1962 Sb. má vůči němu povahu předpisu zvláštního.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutími obou soudů byl porušen zákon a tato rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Hospodářská arbitráž jako orgán, povolaný řešit dodavatelsko-odběratelské a majetkové vztahy mezi socialistickými organizacemi, je, kromě jiných úkolů, podle § 1 písm. a) zák. č. 121/1962 Sb. výlučně oprávněna projednávat a rozhodovat hospodářské spory mezi socialistickými organizacemi. Hospodářskými spory jsou i