Input:

R 52/1963; Řízení před soudem. Spoluvlastnictví Garance

č. 52/1963 Sb. rozh.
Přikáže-li soud podíl spoluvlastníku, který žádal o zrušení spoluvlastnictví a rozdělení společné věci, ostatním spoluvlastníkům za náhradu (§ 140 obč. zák.), může povolit plnění této náhrady ve splátkách (§ 151 odst. 2 o. s. ř.), nemají-li ostatní spoluvlastníci reálnou možnost poskytnout náhradu v hotovosti najednou.
Ustanovení § 151 odst. 2 o. s. ř. je možno použít nejen pro vlastní předmět plnění, nýbrž i pro jeho příslušenství (zejména náklady řízení).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. června 1962, 4 Cz 13/62)
Účastníci řízení jsou rozvedenými manžely. Podle obsahu návrhu byl jim přidělen podle přídělové listiny bývalého Národního pozemkového fondu do vlastnictví dům, v němž jsou 4 místnosti se dvorem, ve kterém je dílna, garáž a kolny, a se zahradou ve výměře 1 měřice. Na tomto domě vázne zástavní právo pro pohledávku bývalé Okresní spořitelny a záložny v Mor. Krumlově ve výši 300 000 Kčs st. peněz.
Navrhovatelka se v řízení vedeném u okresního soudu ve Znojmě domáhá toho, aby jejich spoluvlastnictví k těmto nemovitostem bylo zrušeno a aby její spoluvlastnický podíl byl přikázán odpůrci a ten uznán povinným nahradit jí polovinu odhadní ceny po odpočtu zbytku pohledávky peněžního ústavu, zajištěné na domě.
Odpůrce souhlasil s tím, aby mu byl podíl přikázán za náhradu, kterou navrhovatelka požadovala.
Okresní soud ve Znojmě rozhodl tak, že se spoluvlastnický podíl navrhovatelky přikazuje odpůrci za náhradu 17 478,50 Kčs s tím, že tento přejímá veškeré povinnosti k placení a úrokování úvěru Státní spořitelny ve Znojmě zajištěné zástavním právem na těchto nemovitostech, a to tak, že bude tuto náhradu splácet v pravidelných měsíčních splátkách po 300 Kčs pod ztrátou lhůt.
Současně mu bylo uloženo nahradit navrhovatelce k rukám advokátní poradny náklady řízení 2008 Kčs v měsíčních splátkách po 200 Kčs rovněž pod ztrátou lhůt a Čs. státu soudní poplatek 698,40 Kčs do 15 dnů.
Krajský soud v Brně ke stížnosti navrhovatelky změnil tento rozsudek tak,a že stanovil lhůtu k plnění 15 dnů, a to jak pro částku 17 478,50 Kčs, tak i pro náklady řízení.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
I když při zrušení spoluvlastnictví přikázáním podílu navrhovatele ostatním spoluvlastníkům podle § 140 obč. zák., je povinností soudu, aby zkoumal, zda tento spoluvlastník, resp. spoluvlastníci, má reálnou možnost poskytnout náhradu, neznamená to, že by tato náhrada musila být zaplacena v hotovosti, z ruky do ruky, a že by nebylo možno povolit její splnění ve splátkách. Ze znění ustanovení § 140 obč. zák. tento závěr dovodit nelze.