Input:

R 52/1961 (tr.); Doprava. Trest. Veřejná listina Garance

č. 52/1961 Sb. rozh. tr.
Řidičský průkaz, jakož i vložka k němu (kupon) jsou veřejnou listinou ve smyslu ustanovení § 75 odst. 11 tr. zák.
Pachatel, který jakýmkoliv způsobem podstatně změní obsah průkazu nebo kuponu v úmyslu užít je jako pravé, dopouští se trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 tr. zák.
Vložka k řidičskému průkazu je neoddělitelnou součástí tohoto úředního dokladu, který je vydáván okresním oddělením MV, tedy veřejným orgánem a zakládá právo řídit motorová vozidla příslušné kategorie na veřejných silnicích pro osobu, která je v řidičském průkaze označena a ověřuje i osobní údaje vlastníka řidičského průkazu.
(Rozhodnutí vojenského obvodového soudu z 18. května 1961 - 2 T 60/61)
Vojenský obvodový soud uznal obžalovaného voj. z. sl. vinným trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 odst. 1 tr. zák., protože v přesně nezjištěný den v únoru 1961 odtrhl od vojenské vložky k řidičskému průkazu, jehož byl vlastníkem, přestupkový lístek s cílem zakrýt na něm provedené záznamy o přestupcích a místo něho nalepil k této vložce nový, čistý přestupkový lístek a takto pozměněné vojenské vložky k řidičskému průkazu používal ve spojení s řidičským průkazem při řízení přiděleného mu vozidla.
Za to byl odsouzen podle § 159 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na 7 (sedm) měsíců, přičemž podle §§ 24, odst. 1, 25 odst. 1, tr. zák. byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu 2 (dvou) let.
Z odůvodnění:
Obžalovaný je vlastníkem řidičského průkazu III. třídy a k tomuto průkazu mu byla vydána vojenská vložka. Na kupony přestupkového lístku této vložky bylo obžalovanému během výkonu vojenské základní služby provedeno několik záznamů za různé přestupky při řízení motorového vozidla. V jednom případě mu byl odebrán jeden z ústřižků přestupkového lístku, v ostatních případech mu byl přestupkový lístek proštípnut. Z toho samotného již vyplývá, že při provozu motorového vozidla, které řídil, byl neukázněný. Obžalovaný těžce nesl tyto záznamy, které jej nepříznivě charakterizovaly jako řidiče, přesto, že sám o sobě se domníval, že je dobrým řidičem. V souvislosti s tím, že již dříve na začátku vojenské služby získal od jiného vojáka čistý přestupkový lístek a ponechal si jej již tehdy s tím, že by jej mohl někdy použít k zastření svých přestupků, rozhodl se v únoru 1961 odtrhnout od vojenské vložky přestupkový kupon a nahradit jej čistým, který měl z dřívějška k dispozici. Tímto jednáním sledoval obžalovaný cíl dosáhnout toho, aby jeho vložka k řidičskému průkazu byla bez jakýchkoliv přestupkových záznamů a aby se tak mohl vydávat na základě úředního dokladu za ukázněného řidiče, který dodržuje všechny zásady při provozu motorových vozidel. Obžalovaný po svém rozhodnutí zamýšlenou záměnu kuponu skutečně provedl a po určitou dobu také jaké řidič motorového vozidla používal takto zfalšovaného dokladu jako úředního dokladu při výkonu své funkce vojenského řidiče. Trestná činnost obžalovaného byla odhalena jeho velitelem teprve začátkem března 1961, když byla prováděna kontrola řidičských průkazů u jeho jednotky.
Uvedený skutkový děj zjistil soud z doznání obžalovaného, z