Input:

č. 52/1960 Sb. rozh., Garance

č. 52/1960 Sb. rozh.
Pracovní poměry zaměstnanců složek inspektorátu státních plemenářských stanic se řídí obecnými předpisy pracovně právními.
Rozhodování sporů z těchto pracovních poměrů patří do pravomoci soudů.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 29. února 1960, Cz 479/59.)
Žalobce byl zaměstnán jako inseminační technik u Krajské správy, pobočky Státní plemenářské stanice. Dne 31. 7. 1958 zrušila s ním žalovaná Krajská správa státních plemenářských stanic předčasně pracovní poměr. Žalobou podanou u lidového soudu v Hradci Králové domáhal se žalobce určení právní neúčinnosti zrušení pracovního poměru a zaplacení mzdy za dobu od srpna do 20. října 1958.
Lidový soud v Hradci Králové žalobu zamítl.
Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí soudu první stolice zrušil a žalobu odmítl; soudu první stolice uložil, aby postoupil žalobu Krajské správě státních plemenářských stanic v Nechanicích, která je příslušná k rozhodnutí. Toto své rozhodnutí založil krajský soud zejména na úvaze, že plemenářská služba a složky, které provádějí její úkoly, jsou součástí státní správy (ministerstva zemědělství), takže i zaměstnanci těchto složek jsou státními zaměstnanci podle zákona č. 66/1950 Sb. a patří proto spor, o který jde, se zřetelem na ustanovení § 31 zák. č. 66/1950 Sb. a § 20 vl. nař. č. 120/1950 Sb. do pravomoci orgánů státní správy, popř. rozhodčí komise.
Nejvyšší soud vyslovil ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle vládního nařízení o organizaci plemenářské služby č. 38/1955 Sb. byly zřízeny krajské správy státních plemenářských stanic jako složky inspektorátu státních plemenářských stanic. Podle § 6 uvedeného vládního nařízení byla zrušena Ústřední správa inseminačních stanic, jakož i její krajské správy, které byly zřízeny vyhláškou ministerstva zemědělství č. 164/1952 Ú. l., při čemž