Input:

č. 52/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 52/1960 Sb. rozh. tr.
Podle § 1 a § 5 zákona o advokacii č. 114/1951 Sb. poskytují advokáti - členové advokátních poraden právní pomoc, spočívající mimo jiné v zastupování účastníků v řízení před soudy a orgány státní správy, nejen socialistickým právnickým osobám, jiným společenským organizacím a orgánům státní správy, nýbrž i jednotlivým občanům, hájí jejich zájmy v souladu se zásadou materiální pravdy a se zájmy společnosti a tím přispívají též k upevňování socialistické zákonnosti. Mají tedy zcela jiné poslání než advokáti v kapitalistické společnosti, kteří vykonávali svou funkci bez ohledu na zájmy výše zmíněné a sledovali především svůj osobní zisk.
Na poškozeném nelze požadovat znalost právních předpisů a vytýkat mu, že se obrátil na advokátní poradnu a přibral si zmocněnce z řad jejích členů.
Přibrání zmocněnce poškozeným, který se domáhal úhrady škody obžalovaným mu způsobené, nelze považovat za svévolné jednání nebo šikanu vůči obžalovanému. Postup stěžovatele nelze ani označit za neúčelný bez ohledu na to, zda advokátní zmocněnec větší či menší měrou uplatnil svá práva k podávání návrhů, vznášení dotazů apod., jak jsou mu zaručena zejména §§ 47 a 213 tr. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 31. června 1960 - 4 To 78/60)
Obžalovaný byl uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil tím, že odcizil poškozenému částku 800,- Kčs. Byl za to odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců a uložena mu povinnost nahradit poškozenému způsobenou škodu v částce 800,- Kčs.
K uplatnění přiznaného nároku přibral si poškozený zmocněnce člena AP č. 2 v Brně, pobočka Znojmo, jehož prostřednictvím nyní žádá, aby mu byl přiznán nárok na náhradu nutných výdajů spojených s přibráním zmocněnce v částce 228,- Kčs.
Lidový soud ve Znojmě usnesením zamítl žádost poškozeného o přiznání nároku k náhradě nákladů vzniklých přibráním zmocněnce.
Krajský soud v Brně ke stížnosti poškozeného zrušil podle § 163 odst. 1 písm. a) tr. ř. usnesení lidového soudu a vyslovil podle §§ 167, 168 odst. 1 tr. ř. povinnost odsouzeného nahradit Advokátní poradně č. 1 v Brně - pobočka ve Znojmě náklady vzniklé zastoupením poškozeného, jež se stanoví částkou 228,- Kčs.
Z odůvodnění:
Nalézací soud, zamítající požadavek stěžovatele, učinil tak v podstatě proto, že podle jeho názoru přibrání zmocněnce v této trestní věci nebylo účelné, ježto se jednalo o jednoduchý právní úkon, spočívající prakticky jen v prohlášení, že poškozený žádá náhradu škody v částce 800,- Kčs, jež mohl učinit sám poškozený, kterému - pokud by toho bylo třeba - se mohlo dostat náležitého poučení přímo od soudu.
Se stanoviskem prvého soudu, který tu vychází jen z pouhého slovního výkladu § 167 tr. ř., nelze souhlasit.
Předně není možno přehlédnout, že z platných předpisů se nedá dovodit povinnost občanů obracet se ve věci právní pomoci zásadně jen na soudy a že by tak bylo vyloučeno jejich právo zakotvené v § 16 odst. 1 zákona