Input:

52/1959 Sb., Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon), platné do 14.4.1992 Archiv

č. 52/1959 Sb., Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon), platné do 14.4.1992
ZÁKON
ze dne 9. července 1959
o osvětové činnosti
(osvětový zákon)
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
Základní cíle osvětové činnosti vyplývají z cílů socialistické kulturní revoluce. Obsahem osvětové činnosti je zejména soustavné šíření vědeckého světového názoru, boj proti buržoazním ideologiím a proti přežitkům v myšlení lidí, vysvětlování a prosazování politiky Komunistické strany Československa směřující k dovršení výstavby socialismu a k upevnění světového míru. Osvětová činnost přispívá ke zvyšování všestranného vzdělání pracujících, k výchově uměním a k vytváření podmínek pro bohatý kulturní a společenský život.
§ 2
Socialistická osvěta je životní potřebou našeho lidu; základem jejího rozvoje je dobrovolná a iniciativní činnost pracujících.
Organizace, řízení a kontrola osvětové činnosti
§ 3
Osvětovou činnost vyvíjejí pod vedením Komunistické strany Československa ve vzájemné spolupráci zejména národní výbory, společenské organizace sdružené v Národní frontě, jednotná zemědělská družstva, vědecké, umělecké a jiné kulturní instituce a složky ozbrojených sil; ústřední úřady a orgány, národní výbory, organizace a instituce organizují, řídí a kontrolují osvětovou činnost v oboru své působnosti.
§ 4
(1)  Národní výbory, jimž přísluší péče o hospodářský a kulturní rozkvět jejich území, schvalují jednotný plán osvětové činnosti ve svém obvodu. Plán připravují ve spolupráci s příslušnými orgány společenských organizací sdružených v Národní frontě, s jednotnými zemědělskými družstvy, s vědeckými a kulturními institucemi (dále jen „organizace a instituce”) a jeho plnění společně s nimi hodnotí. Při sestavování plánů osvětové činnosti vycházejí okresní a místní národní výbory ze zásad plánu příslušného národního výboru vyššího stupně a z podmínek a potřeb svého obvodu.
(2)  Ve spolupráci s příslušnými organizacemi a institucemi národní výbory sledují a s výjimkou ústředně řízených institucí kontrolují veškerou osvětovou činnost ve svém obvodu, aby svým ideovým obsahem odpovídala potřebám socialistické společnosti, a vytvářejí příznivé podmínky pro její rozvoj a jednotné kulturní a výchovné působení.
(3)  Při plnění úkolů uvedených v odstavcích 1 a 2 využívají národní výbory zejména svých stálých komisí.
§ 5
Ministerstvo školství a kultury sleduje veškerou osvětovou činnost z hlediska jejího jednotného kulturního a výchovného působení a příslušným ústředním orgánům organizací a institucí a ústředním úřadům, které řídí osvětovou činnost, doporučuje vhodná opatření; koordinuje též, pokud vláda nestanoví něco jiného, celostátní osvětové akce.
§ 6
(1)  Ministr školství a kultury zřídí pro zásadní otázky rozvoje osvětové činnosti a její koordinace iniciativní, poradní a koordinační orgán; jeho členy jmenuje ze zástupců organizací a institucí a ostatních ústředních úřadů, které řídí osvětovou činnost, a z významných osvětových pracovníků. Členství v tomto orgánu je čestné. Organizační a jednací řád vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě s příslušnými