Input:

č. 52/1959 Sb. rozh., Garance

č. 52/1959 Sb. rozh.
Příkaz k vyklizení bytu vydaný výkonným orgánem MNV proto, že uživatel bytu byl odsouzen k dlouhodobému trestu odnětí svobody, je vydán v souhlase se zákonem (§ 49 zák. č. 67/1956 Sb.) a soud jej potvrdí podle § 43 odst. 3 cit. zák.
Pro usnesení soudu, jímž se potvrzuje nebo zrušuje příkaz k vyklizení, je rozhodný stav v době vynesení tohoto usnesení.
(Rozhodnutí lidového soudu civilního v Praze ze dne 11. února 1959, 5 Nc 289/59.)
Manželé K. K. a V. K. byli odsouzeni k dlouholetému trestu odnětí svobody. Vzhledem k této skutečnosti, když uživatelé bytu neměli dalších rodinných příslušníků, vydal bytový .odbor rady ONV v Praze příkaz k vyklizení, opřený o ustanovení § 49 zák. č. 67/ 1956 Sb. Odvolání uživatele bytu (§ 43 odst. 2 cit. zák.) nebylo vyhověno.
Lidový soud civilní, který přezkoumával příkaz k vyklizení podle § 43 odst. 3 cit. zák., příkaz k vyklizení potvrdil. Toto rozhodnutí se stalo pravomocným.
Odůvodnění:
Podle § 43 odst. 3 zák. č. 67/1956 Sb. příkaz k vyklizení bytu je vykonatelný jen tehdy, potvrdí-li jej lidový soud. Soud potvrdí příkaz, je-li vydán v souhlase se zákonem; jinak jej zruší. Příkaz je vydán v souladu se zákonem tehdy, jestliže byly zjištěny všechny zákonné podmínky toho důvodu pro vydání příkazu k vyklizení, pro který byl příkaz k vyklizení vydán, a to způsobem odpovídajícím zásadě materiální pravdy, která je zakotvena v ustanoveních správního řádu právě tak jako v občanském soudním řádu.
Podle § 49 zák. č. 67/1956 Sb. může vydat výkonný orgán národního výboru příkaz k vyklizení bytu, v němž jeho uživatel, který nemá jiného bytu, bez vážných důvodů nebydlí nebo bydlí toliko občas.
Podle § 148 odst. 2 vyhl. č. 57/1957 Ú. 1., která bytový zákon provádí, se za závažný důvod, pro který uživatel, jenž nemá jiného bytu, v bytě nebydlí nebo bydlí jen občas, považuje zejména, dlí-li uživatel dočasně mimo své bydliště pro výkon branné povinnosti, pro účast na brigádě nebo z léčebných důvodů.
Je pravda, že i výpočet § 148 odst. 2 cit. vyhl. je pouze demonštratívni, takže existují ještě i jiné okolnosti, jež lze pokládat za závažný důvod ve smyslu § 49 cit. zák. Všechny ve vyhlášce uvedené okolnosti a jistě i další okolnosti, které vyhláška má na mysli, jsou však takové povahy, že jde o překážky v bydlení, způsobené buď výkonem občanské povinnosti nebo uživatelem bytu nezaviněné (nemoc). Takto však nelze kvalifikovat nebydlení v důsledku výkónu trestu; zde jde o zaviněnou nepřítomnost, protože nebýt