Input:

52/1956 Sb., Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946 Garance

č. 52/1956 Sb., Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9. července 1956
o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organisace spojených národů schválené Valným shromážděním Organisace spojených národů dne 13. února 1946.
Resolucí ze dne 13. února 1946 Valné shromáždění Organisace spojených národů schválilo na základě článků 104 a 105 Charty Organisace spojených národů Úmluvu o výsadách a imunitách Organisace spojených národů a doporučilo, aby všichni členové Organisace spojených národů k ní přistoupili.
Národní shromáždění projevilo se zmíněnou úmluvou souhlas dne 24. května 1955 s výhradou k jejímu par. 30. Úmluva byla ratifikována presidentem republiky dne 26. července 1955 s výhradou k jejímu par. 30 a ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Organisace spojených národů dne 7. září 1955.
Podle svého par. 32 nabývá tato úmluva účinnosti pro každý členský stát dnem, kdy složí listinu o přístupu, nabyla tedy účinnosti pro Československou republiku dnem 7. září 1955.
Při přístupu k zmíněné úmluvě učinila Československá republika tuto výhradu:
„Československá republika se nepokládá za vázánu par. 30 úmluvy, který předpokládá