Input:

R 52/1954; Garance

č. 52/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Opatrením poměrům přiměřeným ve smyslu § 60 zákona o právu rodinném může být i důtka nebo výstraha rodičům, že dítě bude odňato z jejich výchovy, jestliže svou péči o ně nezlepší.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 23. října 1953,11 Co 519/53.)
Lidový soud v Rosicích odňal nezletilé dítě z péče rodičů a předal je péči veřejné. Rozhodnutí odůvodnil tím, že přesto, že vyslovil rodičům důtku pro zanedbávání dozoru nad dítětem, nesjednali rodiče nápravu a nezletilý se dopouštěl dále činů, které jak v jeho vlastním zájmu, tak i v zájmu okolí vyžadují, aby byl předán do kolektivní výchovy.
Krajský soud ke stížnosti otce změnil usnesení soudu prvé stolice tak, že nezletilého ponechal nadále ve výchově rodičů, udělil však rodičům výstrahu a pověřil dozorem nad výchovou nezletilého v rodině úřadovnu ochrany mládeže, které uložil, aby soudu podávala o průběhu výchovy nezletilého každého čtvrt roku písemnou zprávu.
Z odůvodnění:
Podle § 60 zák. o právu rod. učiní soud v případě, že rodiče neplní řádně povinnosti plynoucí z rodičovské moci, opatření ponorům přiměřená. Jedním z opatření, které soud může v takových případech učinit, je i odnětí dítěte z péče rodičů a předání dítěte do péče ústavní. Soud má při tom na zřeteli zájem dítěte a zájem společnosti.
Podle názoru krajského soudu nelze zatím ještě o rodičích nezletilého říci, že neplní povinnosti plynoucí z rodičovské moci, třebaže zatím nemají při výchově nezletilého valných úspěchů.
Ze zprávy ředitelství osmileté střední školy zjistil soud, že nezletilý je ve škole neukázněný, nedbá školního řádu, soustavně nepracuje a neplní své povinnosti, ačkoliv jinak je žákem průměrným a mohl by prospívat. Mezi žáky není oblíben a snaží se získat mezi nimi obdivu tím, že odmlouvá a je neposlušný. Při lži nebo krádeži přistižen nebyl. Otec nezletilého spolupracuje se školou a snaží se nezletilce napravit i citelnými tělesnými tresty. Matka nezletilce kryje, nadržuje mu a omlouvá jej.
Skutečnost, že otec spolupracuje pokud jde o výchovu nezletilého se školou, svědčí o tom, že má zájem na řádné výchově dítěte. Otci nelze vytýkat jako zanedbávání výchovy, nemůže-li pro zaneprázdnění ve svém povolání stále na nezletilce dohlížet. Činy, jichž se nezletilý dopustil, nesvědčí o