Input:

51/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. března 2019 pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19) Garance

č. 51/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. března 2019 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 28. března 2019 pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)1) .
Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 dne 1. listopadu 2019 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
ZE DNE 28. BŘEZNA 2019
POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLO 126
PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU
K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ
(CA/D2/19)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,
s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména její článek 33 odst. 1(c),
na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,
s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,
ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:
  
ČLÁNEK 1

Odstavec 1 pravidla 126 Prováděcího předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:
„(1) Veškeré doručování se provádí doporučeným dopisem.“
  
ČLÁNEK 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. listopadu 2019.
V Mnichově, dne 28. března 2019
Za správní radu
Předseda
Josef KRATOCHVÍL

Poznámky pod čarou
1Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 27. října 2009 (CA/D 20/09) byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 18/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/10) byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 12/10) bylo vyhlášeno pod č. 40/2011 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě a Poplatkový řád (CA/D 2/10) bylo vyhlášeno pod č. 39/2012